Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36226
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Kazūraitytė, Ieva
Title: Įmonės ,,Artimartas'' marketingo strategijos tobulinimas
Other Title: Marketing strategy of PLLC ,,Artimartas'' improvement
Extent: 73 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Marketingas;Strategija;Tobulinimas;Marketing;Strategy;Improvement
Abstract: Teorinėje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra ir straipsniai, atskleidžiant teorinius marketingo strategijos aspektus. Šioje darbo dalyje pristatoma marketingo, strategijos sampratos, jos planavimui ir tobulinimui reikalingi veiksmai, marektingo strategijos rūšys bei marketingo strategijos svarba įmonėje. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė, SSGG analizė bei klientų nuomonės tyrimas, kuriuo siekama išsiaiškinti jų nuomonė apie įmonės esamą marketingo strategiją. Remiantis įmonės veiklos analize ir atlikto vartotojų tyrimo duomenimis rengiama UAB „Artimartas“ patobulinta marketingo strategija. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: išskirtos probleminės įmonės sritys, pateikti sprendimai jų išsprendimui bei pateiktas patobulintos marketingo strategijos įgyvendinimo planas ir galimos rizikos.
The theoretical part of the work analyzes scientific literature and articles, revealing theoretical aspects of marketing strategy. This part of the paper presents the concepts of marketing, strategy, the actions required for its planning and development, the types of marketing strategies and the importance of the marketing strategy in the company. The analytical part of the final work presents the analysis of the company's external and internal environment, SWOT analysis and customer opinion survey, which seeks to find out their opinion on the company's existing marketing strategy. According to the analysis of the company's activity and the data of the consumer survey conducted, improved marketing strategy for PLLC "Artimartas" is being prepared. In the project part of the work, the following solutions were formulated: isolated problem areas of the company, presented desitions for their solution, and presented a plan for implementation of an improved marketing strategy and potential risks.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36226
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

160
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

178
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.