Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36223
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Mikolaitytė, Modesta
Title: Darbuotojų socializacijos gerinimas agroverslo organizacijos atveju
Other Title: Improving employee socialization in the case of agribusiness organization
Extent: 75 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Socializacija;Nauji darbuotojai;Gerinimas;Socialization;New employees;Improvement
Abstract: Magistrinio darbo tikslas - pateikti agroverslo organizacijai pasiūlymus darbuotojų socializacijos proceso gerinimui. Teorinėje analizėje buvo nagrinėjama darbuotojų socializacijos samprata, jos etapai ir kaip turi būti sudarytas turinys, kokios aplinkybės formuoja socializacijos sėkmę bei kokios galimos pasekmės. Analitinėje magistrinio darbo dalyje yra pristatoma ir analizuojama, tyrimo metu gauta informacija, kuri buvo atlikta agroverslo organizacijoje, siekiant sužinoti, kaip buvo vykdoma darbuotojų socializacija ir kokios yra šio proceso taisytinos sritis. Projektinėje magistrinio darbo dalyje buvo pateikti sprendimai, kurie padėtų agroverslo organizacijai pagerinti darbuotojų socializacijos procesą, kad naujokai galėtų geriau integruotis joje, jaustųsi motyvuoti ir patenkinti darboviete. Būtų tinkamai supažindinti su organizacija ir jos kultūra. Už darbuotojų socializaciją argoverslo organizacijoje atsakingi personalo darbuotojai, tiesioginiai vadovai ir mentorius.
The aim of the master's thesis is to submit proposals to improve the process of socialization of employees in the agribusiness organization. The theoretical analysis analyzed the concept of employee socialization, its stages and how content should be formed, what circumstances shape the success of socialization and what possible consequences. The analytical part of the master's thesis presents and analyzes the information obtained during the research conducted by the agribusiness organization in order to find out how the workers' socialization was carried out and what is the area to be corrected for this process. In the project part of the master's thesis there were presented solutions that would help the agribusiness organization to improve the process of socialization of employees so that newcomers could better integrate in it, feel motivated and satisfy the workplace. Staffing, direct managers and mentors are responsible for socializing employees in the agribusiness organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36223
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
modesta_mikolaityte_md.pdf930.99 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.