Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36222
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Gaidamavičiūtė, Julija
Title: Mobiliosios papildytos realybės galimybės marketinge
Other Title: Mobile augmented reality opportunities in marketing
Extent: 87 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Papildyta realybė;Patirties marketingas;Vartotojų patirtys;Augmented reality;Experiential marketing;Customers experiences
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - įvertinus mobiliosios papildytos realybės pritaikymo galimybes, pateikti pritaikymo marketinge pasiūlymus. Teorinėje darbo dalyje analizuojami patirties marketingas, papildyta realybė, mobilios papildytos realybės taikymas marketinge ir pateikiami teoriniai mobiliosios papildytos realybės taikymo marketinge aspektai. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami mobiliosios papildytos realybės galimybių tyrimo rezultatai. Naudotas kokybinis giluminis interviu metodas. Pagrindiniai rezultatai atsispindi įvardintose stipriosiose (papildoma informacija, inovatyvus problemų sprendimas, malonios emocijos, įtaką norui pirkti, patogumas, greitumas, sklandumas, paprastumas, kontrolės suteikimas, daug pritaikymo sričių ir panaudojimo būdų) ir probleminėse technologijos taikymo marketinge srityse (žinomumo apie technologiją trūkumas, neigiamas požiūris į reklamą ir galimą technologijos neigiamą poveikį, praktiškumo bei techniniai technologijos trūkumai, vienos standartinės papildytos realybės programėlės nebuvimas ir nepakankamas vartotojų asmeninių duomenų saugumo užtikrinimas). Projektinėje darbo dalyje suformuluoti sprendimai: puikiai pažinus tikslinį vartotoją techninius technologijos parametrus pritaikyti pagal jo lūkesčius; naudojant mobiliąją papildytą realybę pateikti vartotojams vertės pasiūlymą; kurti reklamą, orientuotą į vartotojų žinomumo apie technologiją didinimą; sukurti galimybę mobiliąją papildytą realybę panaudoti praktiškai - išspręsti aktualią problemą, patenkinti svarbų poreikį; mobiliosios papildytos realybės pagalba suteikti papildomos informacijos; suteikti vartotojams malonių emocijų naudojantis mobiliąja papildyta realybe; užtikrinti vartotojų duomenų saugumą.
Thesis goal – to present suggestions how to apply mobile augmented reality in marketing after evaluating it’s opportunities in marketing. Theoretical part of the thesis consists of analysis of experiential marketing, augmented reality, mobile augmented reality adaptation in marketing and presentation of theoretical aspects of mobile augmented reality adaptation in marketing. Analytical part consists of research results of mobile augmented reality opportunities in marketing. Qualitative deep interview method was used. Main results of the research are visible in presented strong (additional information, innovative problems solution, enjoyable emotions, influence on buying decision, convenience, speed, smoothness, simplicity, control, many ways to use the technology) and problematic spheres of technology adaptation in marketing (lack of knowledge of augmented reality, negative attitude towards commercials and possible negative effect of augmented reality, lack of practical technology use and technical parameters quality, absence of one standard application, insufficient protection of customers personal data). The last part of the thesis consists of suggestions on how to adapt mobile augmented reality in marketing: after knowing target customer well, adapt technical parameters of technology according to customer’s expectations; using mobile augmented reality give value proposition to customers; create commercial oriented to increase customer’s awareness of augmented reality; use technology practicaly - solve their problem, satisfy a need; give additional information and enjoyable emotions and ensure the safety of customers personal data.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36222
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

46
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

64
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.