Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedralt_LT
dc.contributor.advisorLevandauskas, Vytautas
dc.contributor.authorZmitra, Arnas
dc.date.accessioned2018-05-14T07:12:45Z
dc.date.available2018-05-14T07:12:45Z
dc.date.issued2018-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36200-
dc.description.abstractDarbe analizuojamas Raseinių rajono dvarų sodybų paveldas ir jo pritaikymas turizmui. Kaip vertingiausia ir geriausiai išsilaikiusi išskiriama Biliūnų dvaro sodyba. Kiekvienas šio ansamblio pastatas aptariamas atskirai, aprašoma istorija ir įvertinama esama būklė. Siekiant nustatyti Raseinių rajono dvarų sodybų kultūrines vertes, nagrinėjama jų istorija, pateikiami pagrindiniai faktai, susiję su dvarininkais, vietos ir Lietuvos istorija. Kiekvienos dvaro sodybos geografinė padėtis, architektūriniai sprendiniai aptariami atskirai, įvertinama esama dvaro sodybos statinių būklė. Atkreiptinas dėmesys, jog ne visos Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų registre esančios dvarų sodybos yra patenkinamos būklės. Todėl šiame darbe aptariama tik vertingiausia Biliūnų ir kitos XIX a. statytos dvarų sodybos, t. y. Burbiškių, Čėkuvos, Gėluvos, Katauskių, Palukščio, Skaraitiškės, Tendžiogalos, Žaiginio ir Žibulių (Ilgižių). Pažymėtina, kad tik viena dvaro sodyba yra pritaikyta turizmui (Palukščio), kitas savininkai tvarko, tačiau kai kurios paliktos likimo valiai ir nyksta. Norint rajono dvarų sodybas išnaudoti kultūriniam turizmui, sukurtas teminis maršrutas „Raseinių rajono dvarų kultūros pėdsakais“. Šiuo metu tai efektyviausia galimybė išnaudoti Raseinių rajono dvarų sodybas turizmo poreikiams.lt_LT
dc.description.abstractThe heritage of Raseiniai District manor homesteads and its adaptability in tourism is analysed in the thesis. The Biliūnai Manor Homestead is distinguished as the most valuable and in the best condition at present. Each building in this ensemble is discussed separately, the history is described and the current condition is evaluated. In order to determine the cultural value of the homesteads in Raseiniai District their history is analysed and the main facts, related to the lords of the manors, as well as the local and Lithuanian history are presented. The geographical location, architectural solutions of every homestead are reviewed, the permanent condition of the buildings is assessed. The attention is drawn to the fact that not all homesteads included to the Register of the Real Estate Cultural Heritage Objects are in a satisfactory condition. Therefore, the thesis deals only with the most valuable unit of Biliūnai and other homesteads built in the 19th century (i.e. Burbiškiai, Čėkuva, Gėluva, Katauskiai, Palukštis, Skaraitiškė, Tendžiogala, Žaiginys and Žibuliai (Ilgižiai) Homesteads). It must be noted that only one homestead is made suitable for tourism (Palukštis), the others are being handled by the owners, but some are unattended and falling into decay. For the purpose of using the district manors for cultural tourism the thematic route "The Traces of the Culture of Raseiniai District Manors" was created. At present, this is the most effective way of use the Raseiniai District manor homesteads for tourism needs.en_US
dc.format.extent94 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)
dc.subjectRaseiniailt_LT
dc.subjectDvarų sodyboslt_LT
dc.subjectPanauda turizmuilt_LT
dc.subjectBiliūnų dvaro sodybalt_LT
dc.subjectManor homesteadsen_US
dc.subjectHeritageen_US
dc.subjectUse for tourismen_US
dc.subject.otherMenotyraI / Art criticism
dc.titleRaseinių rajono dvarų sodybų paveldas: kultūrinė vertė ir panaudos galimybėslt_LT
dc.title.alternativeThe Heritage of Raseiniai District Manor Homesteads: Cultural Value and Possibilities of Useen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)
Files in This Item:
arnas_zmitra_md.pdf10.93 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

146
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

36
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.