Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36187
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Šlekytė, Laura
Supervisor: Žindžiuvienė, Ingrida
Title: Learning strategy development in the classes of English as a foreign language: a case study of forms 9-10
Other Title: 9–10 klasių mokinių mokymosi strategijų ugdymas užsienio kalbos (anglų) pamokose (atvejo analizė)
Extent: 86 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Learning strategies;Learning strategy classifications;Language skills;Mokymosi strategijos;Mokymosi strategijų klasifikacijos;Kalbiniai įgūdžiai
Abstract: The aim of the thesis is to analyse how skills and learning strategies are developed in Forms 9-10 using the textbook Complete PET Student’s Book in one of the Kaunas gymnasia and compare the findings with the results showing the situation for the development of skills and language learning strategies in other schools. Various methods of research have been used such as analysis of documents and scholarly sources, along with quantitative and qualitative research into textbooks, quantitative, qualitative and descriptive methods used for the analysis of the data gathered during the observation of lessons, an interview with the teacher, and student survey in order to fulfil the objectives of the research. The theoretical part of the thesis examines skill and language learning strategy development. It provides main definitions of the terms and provides the classifications of language learning strategies listed by various scholars such as Michael J. O‘Malley, Anna Uhl Chamot, Rebecca Oxford and H. Douglas Brown. It analyses scholarly sources and regulations in European and Lithuanian documents such as Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, and the General Education programme of Lithuania. The ideas and classifications provided by scholars were used to determine a scheme of strategies for the practical analysis. The research of the thesis consists of four parts. The first part analyses the textbook Complete PET Student’s Book used in Forms 9-10. The paper overviews and discussess the layout of the textbook, the skill development, and cognitive and metacognitive strategy development. For the analysis of the textbook Complete PET Student’s Book, a scheme based on the theory is employed in the textbook analysis. The second part analyses the results of the observation of lessons. Similarly, the analysis of the textbook, the scheme provided in the theoretical part is employed. Skill and language learning strategy development is analysed. The third part discusses the data gathered during the interview with the teacher concerning the skill and language learning strategy development. The last part analyses the student survey results and compares the results with the ones analysed in previous three parts. The first three parts analyse the case in one Kaunas gymnasium and the fourth part looks for the tendencies in other schools. Moreover, the last part compares the situation in one Kaunas gymnasium with other schools in a few Lithuanian towns. The conclusion summarizes the discussion and provides answers to the research objectives. Moreover, recommendations on skill and language learning strategy development for teachers are provided.
Šio magistro darbo tikslas – išanalizuoti, kaip vienoje iš Kauno gimnazijų 9-10 klasėse anglų kalbos pamokose yra ugdomos kalbos mokymosi strategijos bei kalbiniai įgūdžiai naudojant vadovėlį Complete PET Student’s Book ir šiuos rezultatus palyginti su situacija kitose mokyklose. Šis tyrimas atliktas panaudojant dokumentų ir įvairių mokslinių šaltinių analizę bei kiekybinį, kokybinį ir aprašomąjį metodus vadovėlio, pamokų stebėjimo, interviu ir mokinių apklausos analizei tam, siekiant nustatyti kalbinių įgūdžių ir kalbos mokymosi strategijų vystymą. Magistro darbo teorinėje dalyje pristatomi pagrindinių terminų apibrėžimai ir mokymosi strategijų klasifikacijos paruoštos mokslininkų Michael J. O‘Malley, Anna Uhl Chamot, Rebecca Oxford ir H. Douglas Brown. Darbe analizuojami moksliniai šaltiniai, Europos švietimo dokumentai ir Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos. Pagal teorinius teiginius ir strategijų klasifikacijas buvo paruoštos schemos vadovėlio ir pamokų analizei. Darbo tyrimas pristatomas keliais aspektais. Pirmoje tyrimo dalyje analizuojamas vadovėlis Complete PET Student’s Book, naudojamas anglų kalbos pamokose 9-10 klasių moksleiviams. Tyrimo metu buvo analizuojama vadovėlio struktūra, kalbinių įgūdžių ir kognityvinių ir metakognityvinių strategijų vystymas. Vadovėlis analizuojamas remiantis teorinėje dalyje paruošta schema. Antrojoje tyrimo dalyje analizuojami duomenys gauti pamokų stebėjimo metu. Pamokų stebėjimo analizėje remiamasi teorinėje dalyje pateikta schema, skirta kalbinių įgūdžių ir kalbos mokymosi strategijų ugdymui. Trečioje dalyje aptariamas interviu su Kauno gimnazijos mokytoja. Paskutinėje dalyje aptariami mokinių apklausos rezultatai ir lyginami su atvejo analizės rezultatais. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos mokytojams kalbinių įgūdžių ir kalbos mokymosi strategijų ugdymo klausimu.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36187
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
laura_slekyte_md.pdf7.47 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

150
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

32
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.