Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36162
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Urbonavičiūtė, Austė
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Jaunų pedagogų profesinio identiteto formavimosi prielaidos
Other Title: The assumptions of the formation of professional identity of young teachers
Date: 23-May-2018
Keywords: Identitetas;Pedagogų profesinis identitetas;Identiteto formavimasis;Identity;Teachers professional identity;Identity formation
Abstract: Temos problematika: jaunų pedagogų profesinio identiteto formavimasis nėra tiksliai apibrėžiamas profesinėje karjeroje, yra dinamiškas, ir nėra aišku, kaip jis daro įtaką pedagogo darbui. Tyrimo objektas: jaunų pedagogų profesinio identiteto formavimasis. Tyrimo klausimas: kokie veiksniai daro įtaką jaunų pedagogų profesinio identiteto formavimuisi? Tyrimo tikslas: ištirti jaunų pedagogų profesinio identiteto formavimosi veiksnius. Tyrimo metodai: sisteminė literatūros apžvalga, kokybinis tyrimas, turinio analizė. Tyrimo išvados. Profesinis identitetas suprantamas kaip savęs siejimas su esama profesija, kuris nagrinėjamas per turimus įsitikinimus, asmeninį identitetą ir prasmės suteikimą savo darbui. Jauni pedagogai savo profesiją pasirinko identifikuodamiesi su esamais ir buvusiais pedagogais, siedami su įdomiomis studijomis, praktika svetur, savanoryste, tinkamomis darbo sąlygomis; pabrėžiami pedagogams būdingi bruožai ir vertybės. Tyrimas parodė, kad šiuo metu jaunų pedagogų profesinį identitetą formuoja kolegos, kasdienės situacijos ir jų sprendimas, mokymai, artimieji. Jaunų pedagogų profesiniam identitetui svarbus asmeninis noras tobulėti, kūrybiškumas, aktyvumas ir atsakomybė, pasireiškiantys per savianalizę, metodus, konferencijų lankymą ir bendradarbiavimą su kolegomis. Jaunų pedagogų profesinio identiteto siekiai: buvimas autoritetu, tinkamas psichologinis pasirengimas, meilė ir atsidavimas pedagoginiam darbui; gebėjimas kurti šiltus santykius, dėstomo dalyko puikus išmanymas, inovatyvus žinių perteikimas ir planuojama pedagogo veikla. Sunkumai, su kuriais susiduriama: negebėjimas išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, problemos su paaugliais, tėvais, finansinis darbo neužtikrintumas ir senosios švietimo sistemos plėtojimas. Nepaisant to, siekiama kurti santykius, o profesinio identiteto esmė įžvelgiama kaip santykis su besimokančiaisiais, buvimas autoritetu ir teigiamos įtakos jaunesniajai kartai darymas. Dažnam jaunam pedagogui svarbu tinkamos darbo sąlygos, nuolatinis tobulėjimas ir teigiami darbo rezultatai.
The problemacity of the topic: the formation of professional identity of young teachers is not defined clearly, it is dynamic and it is not clear, how it influences the work of the teacher. The object of research: the formation of a professional identity of young teachers. Research question: what are the factors that influence the formation of a professional identity of young teachers? The aim of the research: to investigate the factors of the formation of a professional identity of young teachers. The methods of the research: a systematic review of literature, qualitative research, the content analysis of the data. Conclusions: a professional identity is understood as relating oneself to the present profession that is examined through beliefs, personal identity and assigning meaning to one’s work. Young teachers chose their profession by identifying themselves with present and past teachers, relating themselves to interesting studies, internship abroad, voluntary work, and suitable work conditions; here are emphasized the features and values that are characteristic to teachers. The research has shown that at present the identity of young teachers is formed by colleagues, everyday situations and their decisions, as well as training, and relatives. For the identity of young teachers, it is important the personal wish to improve, creativity, involvement and responsibility, which reflect themselves through self-analysis, methods, participation in conferences and cooperation with colleagues. The aims for formation of personal identity of young teachers: being an authority, a suitable psychological preparation, love and dedication to teacher’s work; the ability to establish affectionate relationships; a good understanding of the subject that one teaches, an innovative transfer of knowledge and planned pedagogical activities. Difficulties that one encounters: the inability to find the balance between work and personal life, problems with teenagers, parents, the financial instability of the work and developing an old-fashioned curriculum. Despite this teachers strive to create relationships; the meaning of personal identity is seen in the relationship with those that one teaches, in being an authority and having a positive impact on a young generation. Often for a young teacher, it is important to have suitable working conditions, a constant improvement and positive work results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36162
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
auste_urbonaviciute_md.pdf1.27 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

234
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

80
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.