Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36147
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Navickaitė, Sigita
Title: Jaunimo užimtumo politikos programų įgyvendinimas Lietuvoje
Other Title: Implementation of youth employment policy programs in Lithuania
Extent: 130 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Jaunimo užimtumas;Jaunimo politika;Programos;Daugiapakopis valdymas;Youth employment;Youth policy;Programs;Multi-level governance
Abstract: Darbas suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje aptartas daugiapakopio valdymo modelis, kuriuo remiantis analizuojama jaunimo užimtumo politika. Bendrais bruožais aptariama sanglaudos politika, subsidiarumo principas ir kaip daugiapakopio valdymo modelis pasireiškia jaunimo užimtumo politikos programų įgyvendinime. Antroje dalyje pristatoma jaunimo politikos samprata, reglamentavimas. Supažindinama su jaunimo užimtumo politika, kurią įgyvendina Europos Sąjunga ir viena iš šios Bendrijos narių – Lietuva. Trečiame skyriuje pateikiama jaunimo užimtumo politikos programų Lietuvoje praktinio įgyvendinimo analizė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, kuriose nustatyta, kad įgyvendinant jaunimo užimtumui skirtas programas susiduriama su ne viena problema, tokia kaip tarpžinybinio bendradarbiavimo stoka, šabloniškas visuomenės požiūris į jaunimą, pačių jaunuolių pasyvumas ir kita. Jas visas yra siūlytina palaipsniui spręsti, kad jaunimo užimtumui skirta politika ir įgyvendinamos priemonės būtų dar labiau orientuotos į jaunimą. Vykdant strateginius pokyčius šalies politikos formavime ir įgyvendinime, teigiami to padariniai pasiektų visą jaunimo tikslinę grupę. Atsižvelgiat į darbe suformuluotas išvadas pateikiamos rekomendacijos.
The work is divided into three chapters. The first part discusses the multi-level governance model, which analyzes the youth employment policy. There is the cohesion policy, the principle of subsidiarity and how the multi-level governance model manifests itself in the implementation of youth employment programs discussed in general features. The second part introduces the concept of youth policy and its regulation. It also introduces the youth employment policy implemented by the European Union and one of the members of this community - Lithuania. The third section provides the analysis of the practical implementation of youth employment policy programs in Lithuania. At the end of the paper, there are the conclusions presented that the implementation of youth employment programs encounter a number of problems, such as the lack of inter-agency co-operation, patterned public perceptions of young people, the passivity of young people and others. It is entirely suggested that the youth employment policy and the measures taken should be more youth-oriented. Through strategic changes in country policy formulation and implementation, the positive effects would reach the entire youth target group. Take into account the recommendations that are made in the conclusions formulated in the paper. The recommendations are presented according to the conclusions formulated in the paper.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36147
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
sigita_navickaite_md.pdf1.92 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

64
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.