Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36146
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Markevičiūtė, Inesa
Title: Talentų valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: segmentacija, vystymas ir išlaikymas
Other Title: Talent management in Lithuanian public sector: segmentation, development and retention
Extent: 175 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Talentų valdymas;Vystymas;Išlaikymas;Lietuvos viešasis sektorius;Naujasis institucionalizmas;Talent management;Development;Retention;Lithuanian public sector;New institutionalism
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - identifikuoti, ar egzistuoja talentų valdymo taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose poreikis ir kas implikuoja taikymo poreikį. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys: Magistro darbą sudaro penkios dalys. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjamos talentų valdymo poreikio implikacijos naujojo institucionalizmo teorinės prieigos kontekste. Antroje darbo dalyje pristatoma akademiniame diskurse išskiriama dualistinė talento konceptualizacija. Tai yra, talento kaip objekto – talentas kaip darbuotojų charakteristikos ir talento kaip subjekto – talentas kaip darbuotojai, prieigos. Taip pat pristatomos dvi pagrindinės talentų valdymo kryptys: darbuotojus neišskirianti talentų valdymo kryptis (angl. inclusive approach to Talent Management) – orientuota į tai, kad kiekvienas organizacijos darbuotojas yra tikslinės grupės (segmento) dalis ir darbuotojus išskirianti talentų valdymo kryptis (angl. exclusive approach of Talent Management) – nukreipta į specifinį organizacijos darbuotojų segmentą. Trečioje dalyje žvelgiant iš institucinio lygmens perspektyvos pristatoma segmentacija ir išskiriamos praktikoje taikomos talentų vystymo ir išlaikymo dimensijų priemonės. Ketvirtoje dalyje pasitelkiant EBSCO, SAGE visatekstes duomenų bazes atrinkti ir pristatomi viešojo sektoriaus ( Belgijos Flandrijos Vyriausybės ir Jungtinės Karalystės Miesto tarybos bei Teisinių paslaugų komisijos) talentų valdymo atvejai. Penktoje darbo dalyje analizuojami kokybinio tyrimo duomenys. Išvadose konstatuotina, kad talentų valdymo poreikis egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar tai privatus, ar viešasis sektorius. Apskritai teigtina, kad vienas iš organizacijų sėkmingo darbo, sėkmingo išlikimo ir augimo faktorių yra ir bus tai, kiek ji pasiruošusi bet kokiems pokyčiams, situacijoms, todėl praktinis poreikis taikyti talentų valdymą sustiprėja.
The goal of diploma paper: To identify whether there is a need for talent management in the Lithuanian public sector institutions and what determines the need. Short content of main parts: Master's thesis consists of five parts. The first part of the paper examines the implication of talent management needs in the context of the theoretical access to new institutionalism. In the second part of the work there is presented a dualistic conception of talent that is distinguished in academic discourse, that is, talent as an object - talent as employee characteristics and access to talent as a subject - talent as employees. Also there is presented two main approaches of Talent management: exclusive and inclusive Talent Management. Exclusive Talent Management is aimed at a specific segment of employees in the organization while inclusive Talent management includes every employee of the organization in implementing the Talent Management policy. In the third part, from the perspective of the institutional level, segmentation is presented and the measures of talent development and sustainability applied in practice are distinguished. In the fourth part, with the help of EBSCO, the SAGE full-time databases there are selected and presented two public sector cases: Talent Management in the Belgian Flemish Government and the United Kingdom City Council and Legal Services Commission. The fifth part of the work analyzes qualitative research data. The conclusions state that the demand for talent management exists independently of whether it is private or public sector. Overall, it is argued that the success of a organizations survival, one of the organizations' successful work, growth factor is and will be the extent to which it is prepared for any change, situations, and therefore the practical need for talent management is intensifying.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36146
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
inesa_markeviciute_md.pdf1.91 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

76
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

16
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.