Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36136
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Kakauridze, Gvantsa
Title: Perspectives of an independent European defence: case of cooperation between EU and NATO
Other Title: Nepriklausomos Europos gynybos perspektyvos: bendradarbiavimo tarp ES ir NATO atvejis
Extent: 77 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: European Union;NATO;CSDP;PESCO;Perspectives;Europos Sąjunga;NATO;CSDP;PESCO;Perspektyvos
Abstract: Master thesis analyzes the Perspectives of an Independent European Defence, in the lens ofcooperation between the EU and NATO. These two organizations build the main framework for the Euro – Trans - Atlantic security. However, current developments of PESCO had risen the questions about the future perspectives for more credible European defence, which will be ensured without the counting on the American security umbrella, which was in its turn provided through the NATO. Since, the lack of analysis about what kind of prospects, being it military, financial, or institutional resources, the EU possesses in order to provide the security independently, had been observed, presented research was suggested. The structure of the thesis enables to explore the issue in depth. The research object was EU’s institutional, military and financial resources for an independent European defence, which allowed to investigate development of the CSDP and relations between the EU and NATO, to examine an institutional overlap of the EU and NATO, to compare the features of their operations/missions and finally to analyse institutional and resource capabilities for an independent European defence policy. In the investigation process two theoretical approaches, neorealism and neliberalism, have been utilized. They allowed investigate two main characteristics of the development of Common Security and Defence Policy of the EU, one is aspiration for balancing the US presence in the region and second – acceleration of cooperation between member states and distributing the part of sovereignty on the institution. To complete the research thoroughly discourse analysis of all collected, relevant policy documents from both organizations was applied. In the second section of the research, analysis of the primary and secondary resources was carried out, which provided an empirical background for the assertion that finally, the EU most probably will be able to strive more independent defence policy and if the tendencies are continued in the existed scope, member states will unite more efforts for a credible security framework.
Magistro baigiamajame darbe analizuojamos nepriklausomos Europos gynybos perspektyvos, nušviečiant bendradarbiavimą tarp ES ir NATO. Šios dvi organizacijos sukūrė pagrindinę sistemą Euro-transatlantiniam saugumui. Nepaisant to, dabartinis PESCO vystymasis iškėlė klausimų dėl patikimesnių Europos gynybos ateities perspektyvų, kuri turėtų būti užtikrinta be slėpimosi po Amerikos saugumo skėčiu, suteikto NATO dėka. Kadangi buvo pastebėta, kad nėra atliktos analizės, kokias perspektyvas ES turi: karinius, finansinius ar institucinius išteklius, norėdama nepriklausomai užtikrinti saugumą, buvo nuspręsta atlikti šį tyrimą. Baigiamojo darbo struktūra suteikė galimybę išanalizuoti klausimą detaliai. Tyrimo objektas buvo ES instituciniai, kariniai ir finansiniai ištekliai nepriklausomos Europos gynybai, leidžiantys ištirti BSGP plėtrą ir ES bei NATO santykius, siekiant ištirti ES ir NATO institucinį dubliavimąsi, palyginti jų operacijas/misijas ir galiausiai išanalizuoti institucines ir išteklių galimybes nepriklausomai Europos gynybos politikai. Tyrime buvo panaudotos dvi teorijos – neorealizmas ir neoliberalizmas. Konkrečiai - dviejų teorinių požiūrių, neorealizmo ir neoliberalizmo, pasitelkimas suteikė galimybę išanalizuoti du pagrindinius ES Bendros Saugumo ir Gynybos Politikos vystymosi bruožus - vienas iš jų yra siekis subalansuoti JAV buvimą regione, kitas - bendradarbiavimo tarp valstybių narių skatinimas ir suvereniteto padalijimas institucijoje. Siekiant užbaigti tyrimą naudojant diskurso analizę buvo išanalizuoti visi surinkti ir aktualūs dokumentai iš abiejų organizacijų. Antroje tyrimo dalyje tiriama pirminių ir antrinių šaltinių analizė, suteikusi empirinį pagrindą hipotezės sukūrimui, kad galiausiai - ES greičiausiai sugebės sukurti labiau nepriklausomą gynybos politiką ir, jei tendencijos išliks panašios, valstybės narės suvienys daugiau pastangų patikimai saugumo sistemai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36136
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

54
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

72
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.