Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36097
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Grincaitė, Kristina
Title: Priešmokyklinio ugdymo kokybės proceso samprata išryškinant vaiko raidą
Other Title: Concept of pre-school education quality process by highlighting the child’s development
Date: 23-May-2018
Keywords: Kokybė;Ugdymo kokybė;Ugdymo procesas;Vaiko raida;Quality;Education quality;Education process;Child’s development
Abstract: Lietuvoje švietimo kokybė laikoma vienu iš švietimo reformos prioritetų. Priešmokykliniu ugdymu siekiama padėti vaikui įgyti tokių žinių ir gebėjimų, kurie padėtų vaikui sėkmingai adaptuotis naujoje aplinkoje (mokykloje). Pedagogai, siekdami įgyvendinti programų tikslus, dirba vadovaudamiesi priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais. Be to, pedagogai susiduria su tėvų lūkesčiais. Pedagogui tenka sunkus uždavinys – ugdymo procesą organizuoti atsižvelgiant ir į priešmokyklinio ugdymo programas, ir į tėvų lūkesčius, ir, svarbiausia, nepamiršti vaiko raidos. Deja, vaiko raida dažnai pamirštama, o juk kiekvienas vaikas yra individualus. Užtikrinant kokybišką ugdymo procesą, daugiau dėmesio skiriant vaiko raidai, vaikui būtų daug lengviau adaptuotis prie tolesnio mokymosi mokykloje. Taigi išryškėja problema – šiuo metu priešmokyklinis ugdymas koncentruotas į vaiko paruošimą mokyklai (mokymą skaityti, rašyti, skaičiuoti), tėvų lūkesčių tenkinimą, tačiau pamirštama įvertinti individualią vaiko raidą ir ugdymą pagal jo gabumus. Šio tyrimo tikslas: nustatyti kokybiško priešmokyklinio ugdymo proceso sampratą akcentuojant vaiko raidą Kauno mikrorajono X darželiuose. Tyrimo objektas: ugdymo kokybės procesas. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1) apibūdinti priešmokyklinio ugdymo kokybės proceso sampratą; 2) išanalizuoti aktualius priešmokyklinio ugdymo kokybės procesą reglamentuojančius dokumentus; 3) nustatyti priešmokyklinio ugdymo kokybės proceso sampratą Kauno mikrorajono X darželiuose akcentuojant vaiko raidą; 4) pagrįsti priešmokyklinio ugdymo kokybės proceso dermę, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius ir pedagogų darbo metodus. Tyrimui atlikti taikyti šie metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa – uždaro tipo anketa, pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog pedagogai supranta, kad ugdymo procesą reikėtų organizuoti atsižvelgiant į vaiko raidą, tačiau ugdymo procese vyrauja bendros veiklos vaikams. Tėvai tikisi, kad pedagogai išmokys vaikus skaityti ir skaičiuoti, tačiau pedagogai neatskleidžia, ar siekia šiuos tėvų lūkesčius įgyvendinti. Pedagogai ir tėvai mano, kad ugdymo proceso kokybei, atsižvelgiant į vaiko raidą, daugiausia įtakos turi bendradarbiavimas.
In Lithuania, the quality of education is considered as one of the priorities of education reform. Pre-school education is aimed at helping a child to acquire knowledge and skills that would contribute to the child’s successful adaptation in a new environment (school). The educators are working on the basis of documents that regulate pre-school education in order to achieve the objectives of programmes. Furthermore, the educators are facing the expectations of parents. The educator has a very challenging role in organising an education process in view of the pre-school education programmes and expectations of parents and, above all, in being fully aware of the child’s development. Unfortunately, the child’s development is always neglected, and yet each child is individual. The assurance of the quality education process and more focus on the child’ development would make it easier for a child to adapt to further education at school. Hence, this accentuates a problem that pre-school education is currently concentrated on the preparation of a child for school (teaching to read, write and calculate), meeting of the expectations of parents, however, the evaluation of the individual development of a child and education on the basis of his/her skills is usually forgotten. The aim of research is to determine a concept of quality pre-school education process by accentuating the child’s development in the kindergartens of Kaunas X catchment area. The object of research is the education quality process. The following objectives have been set to achieve the aim, i.e.: 1) to describe a concept of pre-school education quality process; 2) to analyse relevant documents that regulate pre-school education quality process; 3) to determine the concept of pre-school education quality process in the kindergartens of Kaunas X catchment area by accentuating the child’s development; 4) to reason the coherence of pre-school education quality process in view of the expectations of parents and work methods of educators. The methods used for the research include the analysis of scientific literature and documents, questionnaire-based survey (closed-type questionnaire, semi-structural interview). The results of research revealed the educators’ understanding that education process should be organised in view of the child’s development, however, the education process is dominated by a child involved in general activities. The parents expect the educators to teach a child to read and calculate, however, the educators do not reveal whether they seek to meet these expectations of parents. The educators and parents believe that the quality of education process in view of the child’s development is mostly influenced by cooperation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36097
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kristina_grincaite_md.pdf1.33 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.