Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35667
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Neverovskaja, Karina
Title: Strategies and representation of digital diplomacy during Syrian civil war: comparison of Russia’s and the U.S. ministries of foreign affairs
Other Title: Skaitmeninės diplomatijos strategijos ir reprezentacijos Sirijos pilietinio karo laikotarpiu: JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų lyginamoji analizė
Extent: 55 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Twitter;Public diplomacy;Digital diplomacy;Syria;Twitter;Viešoji diplomatija;Skatmeninė diplomatija;Sirija
Abstract: The topic of this research is “Strategies and representation of digital diplomacy during the Syrian civil war: comparison of Russia’s and the U.S. ministries of foreign affairs” By influence of digital technologies, which are developing rapidly, our values, interests and ways of communication are changing. This technological progress affected on a public diplomacy too. Public diplomacy gained a new tool for implementation – the Internet. This tool raised the practice of public diplomacy to a new level, as helped to achieve the bigger audience for communication. Therefore, today more and more political actors prefer to interact with audience by using digital diplomacy. This phenomenon is new, and needs to be researched. That is why, this paper has an intention to analyze and explore the methods, functions and limits of digital diplomacy. Object of the thesis. – Performance of public diplomacy during the Syrian Civil war in social networks by the U.S and Russia’s foreign ministries. Aim of the research in this paper is to analyze strategies and representation of digital diplomacy by The US and Russian MFA’s during the Syrian Civil war (2011-ongoing) and to compare received results. Tasks of the research: 1. To formulate theoretical background in order to understand features of digital diplomacy. 2. To analyze strategy of digital diplomacy represented by the US MFA during the Syrian Civil war. 3. To analyze strategy of digital diplomacy represented by Russian MFA during the Syrian civil war. 4. To compare and evaluate differences and similarities of carried out digital diplomacy of the US and Russian ministries of foreign affairs and provide possible forecasts. Methodology of the research. Firstly, in order to analyze the theoretical background of digital diplomacy the analysis of academic literature will be made. Secondly, in order to create an appropriate research, the combination of qualitative content analysis and comparative study will be made to analyze and compare the U.S and Russia’s digital diplomacy strategies during the period of Syrian civil war. Period of analysis chosen for the research – from 2012 until 2016. During the research was analyzed a published content on „Twitter” resources by Russian and the U.S. MFA’s. It helped to find out strong and weak sides of digital diplomacy, represented by the U.S. and Russian MFA’s during the Syrian civil war. Moreover, research part helped to use the knowledge, which was discovered by writing theoretical part on practice. It helped to observe how different methods of digital diplomacy are used by the states in the real situation. By comparison of actors, was found out that the U.S. MFA succeed more in the digital diplomacy representation. The reason for that became sequence of used methodology for image-creation.
Šio tyrimo tema “Skaitmeninės diplomatijos strategijos ir reprezentacijos Sirijos pilietinio karo laikotarpiu: JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų lyginamoji analizė”. Del skaitmeninių technologijų, kurios sparčiai vystosi, įtakos keičiasi mūsų vertybės, interesai ir bendravimo būdai. Ši technologinė pažanga taip pat paveikė viešąją diplomatiją. Viešoji diplomatija įgijo naują įgyvendinimo priemonę – internetą. Šis įrankis pakėlė viešosios diplomatijos praktiką iki naujo lygio, nes tai padėjo pasiekti didesnę komunikacijos auditoriją. Taigi šiandien vis daugiau ir daugiau politinių veikėjų nori bendrauti su auditorija naudojant skaitmeninę diplomatiją. Šis fenomenas yra naujas ir turi būti ištirtas. Štai kodėl šiame darbe norima analizuoti ir nagrinėti skaitmeninės diplomatijos metodus, funkcijas ir ribas. Tyrimo objektas - JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų socialiniuose tinkluose vykdoma viešoji diplomatija per Sirijos pilietinį karą. Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų skaitmeninės diplomatijos strategijas ir reprezentacija Sirijos pilietinio karo laikotarpiu (2011 m. - vykstantis) ir taip pat palyginti gautus rezultatus. Tyrimo uždaviniai: 1. Suformuluoti teorinius pagrindus, siekiant suprasti skaitmeninės diplomatijos ypatybes. 2. Išanalizuoti skaitmeninės diplomatijos strategiją, kurią reprezentavo JAV užsienio reikalų ministerija Sirijos pilietinio karo laikotarpiu. 3. Išanalizuoti skaitmeninės diplomatijos strategiją, kurią reprezentavo Rusijos užsienio reikalų ministerija Sirijos pilietinio karo laikotarpiu. 4. Palyginti ir įvertinti JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų vykdomos skaitmeninės diplomatijos skirtumus ir panašumus bei numatyti galimas prognozes. Tyrimo metodika. Visų pirma, siekiant išanalizuoti teorinius skaitmeninės diplomatijos pagrindus, bus atlikta akademinės literatūros analizė. Antra, siekiant sukurti tinkamą tyrimą, bus sudarytas kokybinės turinio analizės ir lyginamosios studijos derinys, tam, kad analizuotų ir palygintų JAV ir Rusijos skaitmeninės diplomatijos strategijas Sirijos pilietinio karo laikotarpiu. Tyrimui pasirinktas analizės laikotarpis - nuo 2012 m. iki 2016 m. Tyrimo metu buvo išnagrinėtas Rusijos ir JAV Užsienio reikalų ministerijų "Twitter" paskelbtas turinys. Tai padėjo išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias skaitmeninės diplomatijos puses, kurias reprezentavo JAV ir Rusijos Užsienio reikalų ministerijos per Sirijos pilietinį karą. Be to tyrimo dalis padėjo praktikoje panaudoti žinias, kurios buvo gautos rašant teorinę dalį. Tai padėjo išnagrinėti, kokias skirtingas skaitmeninės diplomatijos metodikas valstybės naudoja tikroje situacijoje. Palyginus aktorius, buvo nustatyta, kad JAV Užsienio reikalų ministerijai labiau sekasi skaitmeninės diplomatijos reprezentacija. To priežastis tapo naudojamos įvaizdžio kūrimo metodikos seka.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35667
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karina_neverovskaja_md.pdf1.39 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

50
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

12
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.