Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35665
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorRakutienė, Sima
dc.contributor.authorPrašmuntaitė, Aurelija
dc.date.accessioned2018-01-29T15:00:36Z
dc.date.available2018-01-29T15:00:36Z
dc.date.issued2018-01-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35665-
dc.description.abstractRusijos agresija Ukrainoje 2014 m. paskatino Europos šalis permąstyti saugumo ir gynybos strategijas. Šiame darbe siekiama apžvelgti Danijos ir kitų Skandinavijos šalių saugumo srities pokyčius po Rusijos agresijos Ukrainoje. Darbo tikslas – nustatyti kokia buvo užsienio politika Danijoje ir Skandinavijos regione po 2014 m. Rusijos agresijos. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai, kurių pagalba, nagrinėjama mažų valstybių samprata tarptautinių santykių teorijose, regioninės (NORDEFCO, Nordic Council of Ministers, NB8) ir tarptautinės (JTO, ES, NATO) platformos, kuriose Danija įgyvendina skirtingus užsienio politikos tikslus. Pagrindinė darbo tezė - pokyčius Danijos užsienio politikoje ir grėsmių įvardinime įtakojo Rusijos agresija Ukrainoje 2014 m. Darbo tiriamoji dalis buvo atlikta bendradarbiaujant su Kopenhagos Universiteto politologijos katedra, interviu dalyvavo katedros dėstytojai ir tyrėjai. Darbe pateikiama tarptautinių santykių teorijų lyginamoji analizė, leidžianti pasirinkti tinkamiausią prieigą nagrinėti mažų valstybių užsienio politikos įgyvendinimo strategijoms, Danijos dalyvavimo regioninėse ir tarptautinėse organizacijose apžvalga, strateginių saugumo ir gynybos dokumentų analizė. Remiantis neoliberalistine tarptautinių santykių teorija, Danijos, kaip mažos valstybės užsienio politika apibrėžiama sėkmingų regioninių sąjungų ir dalyvavimu tarptautinių organizacijų veikloje. Regioninėje dimensijoje svarbus NORDEFCO, nors iki galo dar neveikiantis pilnu pajėgumu, yra įvardijamas kaip pagrindinis šalių bendro gynybinio pasirengimo ir resursų optimizavimo centras. Svarbiausioje regiono politinėje platformoje – Nordic Council of Ministers, šalys priėmė vieningas pozicijas dėl didėjančios Rusijos grėsmės ir būtinybės stiprinti regioninę gynybą. Tarptautinėje dimensijoje – dalyvavimas JTO Danijai yra svarbus dėl normų enterprenerystės, ES įvardinama kaip pagrindinė politinė ir ekonominė platforma, kurioje pritariama ekonominėms ir politinėms sankcijoms Rusijai. Strateginiuose Danijos saugumo dokumentuose bei mokslinėje literatūroje, skirtoje nagrinėti Danijos užsienio politikai, NATO yra įvardinamas kaip pagrindinis šalies saugumo garantas. Nagrinėjamuose Danijos strateginiuose dokumentuose (2012-2016 m.) pastebimas santykių su Rusija pokytis, prieš agresiją Ukrainoje, šalis buvo įvardinama kaip partnerė prekybos, energetikos srityse, o po konflikto – kelianti nestabilumą regionuose (Baltijos ir Arkties) ir tiesioginę grėsmę šalies saugumui. Būtent šie įvardijimai ir paskatino Daniją keisti saugumo ir gynybos strategiją ir grįžti prie krašto apsaugos stiprinimo, regioninės gynybos.lt_LT
dc.description.abstractRussia’s aggression in Ukraine in 2014 was an incentive for all Europe to rethink defense and security strategies. This paper aims to review Denmark’s and other Scandinavian countries changes in security policies after Russia’s aggression in Ukraine. The aim of this paper is to identify, what was the foreign policy in Scandinavia and Denmark after 2014 aggression in Ukraine. To achieve this aim, the following goals are formulated: analyze concept of small states in international relations (further –IR) theories, discuss regional (NORDEFCO, Nordic Council of Ministers, NB8) and international (UN, EU, NATO) platforms, where Denmark implements its foreign policy goals. Main thesis of this paper – changes in Denmark’s foreign policy and threats assessments where influenced by Russia’s aggression in Ukraine. Research, done in this paper, was prepared in collaboration with Copenhagen Universities Political Science department, its professors and researchers, Denmark’s Parliament members and representatives of NGO. Paper presents comparative analysis of IR theories, which indicates best approach to analyze small states foreign policy implementation strategies, Denmark’s participation in regional and international organizations, as well as strategic security and defense documents. Based on neoliberal IR theory, Denmark’s (as small states) foreign policy is definable by successful participation in regional unions and international organizations. Even if still not fully functioning, NORDEFCO is important in regional dimension. It is named as a major center for military readiness and resource coordination. During the key political collaboration platform in Scandinavia – Nordic Council of Ministers, all countries adopted united position regarding growing threat from Russia and the need for strengthening regional security structures. In international dimension – participation in UN for Denmark is important to proceed with norm entrepreneurship, EU is named as a major platform for economic and political dialogue, in which Denmark has approved the application of sanctions for Russia. In strategic Denmark’s defense and security documents and academic literature on Denmark’s foreign policy, NATO is named as primary source of defense. After analysing strategic documents (2012-2016), there are visible differences in relations with Russia - before 2014 Russia is referred as partner in trade and energy sector, after aggression – a cause for instability in the region and direct threat to national security. Notably these assertions prompted changes in Denmark’s defense and security strategies, giving more attention to strengthening national and regional defense.en_US
dc.format.extent101 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2013-01-12, nr. 35665, prieinamas tik VDU intranete iki 2023-01-12lt_LT
dc.subjectSkandinavijalt_LT
dc.subjectDanijos užsienio politikalt_LT
dc.subjectRusijalt_LT
dc.subjectGynybos ir saugumo politikalt_LT
dc.subjectScandinaviaen_US
dc.subjectDenmark’s foreign policyen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectDefense and security policyen_US
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences
dc.titleSkandinavijos šalių užsienio politika po Rusijos agresijos Ukrainoje 2014 m. Danijos atvejislt_LT
dc.title.alternativeScandinavian countries foreign policy towards Russia after aggression in Ukraine in 2014. Denmark’s case.en_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
aurelija_prasmuntaite_md.pdf1.46 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

46
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.