Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35664
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Jakavičiūtė, Odeta
Title: Partinės sistemos transformacija Čekijoje ir Slovakijoje nuo 2010 m.
Other Title: Transformation of party system in the Czech Republic and Slovakia since 2010
Extent: 80 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Politinės partijos;Partinės sistemos;Čekija;Slovakija;Verslo įmonės partijos modelis;Political parties;Party system;Czech Republic;Slovak Republic;Business-firm party model
Abstract: Šiuolaikinės Europos politikoje pastebima, kad pastaruoju metu į įvairių valstybių parlamentus išrenkamos naujos, netradicinės partijos. Ši tendencija neaplenkė Čekijos ir Slovakijos valstybių. Pastebima, kad minėtos valstybės susiduria su partinės sistemos krize, kuri veda prie naujų, nusistačiusių prieš valstybės aparatą, partijų atėjimo į valdžią. Todėl šiame darbe analizuojama kaip vyksta abiejų minėtų valstybių partinių sistemų transformacija, atkreipiant dėmesį į tai, kodėl Čekijoje ir Slovakijoje tradicinės partijos praranda turėtas pozicijas, užleisdamos vietas naujoms partijoms ir kaip sistemą keičia naujos politinės partijos. Šiame darbe siekiama išsiaiškinti dviejų valstybių – Čekijos ir Slovakijos – partinės sistemos transformacijos bruožus, atsižvelgiant į parlamentinių politinių partijų pokyčius. Tad šio darbo pagrindiniu objektu tampa Čekijos ir Slovakijos politinės parlamentinės partijos ir partinės sistemos. Darbo tikslui pasiekti yra aptariama partinės sistemos samprata, būdingos savybės, politinių partijų funkcijos, tipologijos, nauji modeliai, kurie pritaikomi parlamentinių partijų analizei. Analizuojami ir palyginami Čekijos ir Slovakijos partinės sistemos pokyčiai ir tendencijos, susitelkiant į parlamentinių partijų skaičių bei sudėtį, atliekant statistinių duomenų aptarimą. Tiriamos pasirinktos Čekijos ir Slovakijos partijos, atliekant dokumentų ir kitų šaltinių analizę, atsižvelgiant į partijų kilmę, struktūrą, programines nuostatas ir kitus svarbius aspektus, kurie leidžia partiją priskirti tam tikram modeliui. Keičiantis visuomenės gyvenimui, prie to prisitaiko ir politinės partijos, ko pasėkoje atsiranda pokyčių valstybių partinėse sistemose, kuomet tradicines, ideologiją besiremiančias partijas išstumia naujos, ideologines nuostatas atmetančios partijos. Atlikta analizė parodė, kad palyginti stabilias Čekijos ir Slovakijos partines sistemas pastaruoju metu ėmė keisti naujų politinių partijų atsiradimas, kildinamas iš rinkėjų alternatyvų noro, nusivylimo tradicinėmis politinėmis partijomis ir naujų politinių partijų strategijų taikymo. Čekijos ir Slovakijos partinėse sistemose vis daugiau svarbos įgyja verslo įmonės modelio partijos, kurios sulaukia vis didesnio rinkėjų palaikymo. Tuo tarpu tradicinių šių valstybių parlamentinių partijų palaikymas krenta arba jos tiesiog nepatenka į parlamentą. Tad yra akivaizdu, jog Čekijos ir Slovakijos partinės sistemos keičiasi.
In the contemporary European politics it is becoming tendency that nontraditional political parties are being elected to states‘ parliaments. This trend is apparent in the Czech Republic and Slovakia. It is noticed that these countries have faced crisis of their party systems which has led to appeareance of new anti-establishment political parties in states‘ governance. This master thesis analysed how party systems transformation in aforesaid countries is proceeded, how traditional political parties are losing their positions for new parties and how these political parties are changing party systems. The purpose of this master thesis is to find out features of party systems‘ transformation in the Czech Republic and Slovakia, considering changes of parliamentary political parties. The objective of this thesis is parliamentary political parties and party systems in the Czech Republic and Slovakia. To achieve the purpose of thesis the study of party system‘s conception, its features, political parties‘ functions, typologies, new models, which are applied to parliamentary parties, is made. Party systems and their tendencies in the Czech Republic and Slovakia are analysed and compared, considering number and composition of parliamentary parties, using statistical data. Also the study of Czech and Slovak parliamentary parties is made, accomplishing analysis of documents and other sources, considering politcal parties‘ origin, structure, programmes, which allow to apply appropriate party model for the political party. The main conclusions of this thesis are that political parties have to adjust to changes of societies, this is why there are changes in states‘ party systems, when traditional parties are being replaced by anti-establishment parties. For a long time the Czech Republic and Slovakia were considered as countries having stable party systems but appeareance of new parties, which emerged as a result of the wish of alternatives of electorate, disappoitment of traditional parties, changed those countries‘ party systems. It is obvious that in the Czech Republic and Slovakia business firm model parties achieve more importance and support of electorate. Whereas traditional parliamentary parties lose their electorate support or simply do not pass into parliament. This is why it is obvious that Czech and Slovak party systems are changing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35664
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
odeta_jakaviciute_md.pdf1.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.