Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35638
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Sinkevičius, Tautvydas
Title: Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas UAB „Ex prompto“ organizacijos pavyzdžiu
Other Title: Improvement of the organizational structure by UAB "Ex prompto" organization example
Extent: 65 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Valdymo procesas;Organizacijų administravimas;Efektyvus darbas;Management process;Administration of organizations;Effective work
Abstract: Baigiamojo magistro darbo tikslas – ištirti įmonės UAB „Ex prompto“ organizacinę valdymo struktūrą, įžvelgti organizacijos problemines valdymo sritis ir pateikti šioms sritims problemų sprendimų būdus. Pirmoje baigiamojo darbo dalyje yra analizuojama organizacinės valdymo struktūros samprata ir jos charakteristikos teoriniu aspektu. Antros, baigiamojo darbo dalies tyrimui atlikti buvo naudotas pusiau struktūrizuotas kokybinis tyrimas. Atlikus organizacijos valdymo modelio tyrimą paaiškėjo, kad įmonėje neatsižvelgiama į darbo pasidalijimo, delegavimo ir tinkamos valdomumo normos charakteristikų principus, kurie analizuoti teorinėje darbo dalyje. Projektinėje baigiamojo darbo dalyje yra pateikiami probleminių valdymo sričių sprendimo būdai. Įžvelgtas darbo pasidalijimo problemos sprendimas – kompleksinių užduočių išskaidymas funkciniams vadovams. Aptiktą per plačią valdomumo normą vidutinės valdymo grandies vadovų lygmenyje siūloma spręsti koreguojant įmonės valdymo struktūrą, sukuriant naujas pareigybes. Taip pat, ištyrus delegavimo svarbą, pasiūlyta kai kurias veiklos sritis deleguoti žemesnėms valdymo grandims.
The final thesis of master degree main objective is to study UAB „Ex prompto“ organizational structure, to discover problematic management parts of organization and introduce solutions for these parts. In theoretical part of the master degree final thesis is analized conception of organizational structure and its characteristics. To make inquiry, in the second part of the final thesis of master degree was used half structured qualitative method. The research of organizational structure rezults shown that in organization UAB „Ex prompto“ ignores some principles of organizational model characteristics, such as division of work, delegation and correct governance rate. In the third part of the master degree final thesis are presented solutions for problematic organization management parts. The division of work problem can be solved by decomposing complex tasks for functional executives. Too wide governance rate in the middle management level of executives can be solved by changing organizational structure of company and adding some new posts of employees. Also, after delegation importance analyzis, was suggested to delegate some scopes to lower units of control.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35638
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
tautvydas_sinkevicius_md.pdf1.7 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

14
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.