Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35631
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teologija / Theology
Author(s): Vaitekūnaitė, Marija
Title: Liturginis giedojimas ir jo įtaka tikėjimo sąmoningumo ugdymui x ir y katalikiškų mokyklų baigiamųjų klasių mokiniams
Other Title: Liturgical chanting and its influence on the development of the awareness of faith for the students of final grades at X and Y catholic schools
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Liturginis giedojimas;Tikėjimo sąmoningumo ugdymas;Liturgical chanting;Development of the awareness of faith
Abstract: Šiame darbe dėmesys yra sutelkiamas į giedojimą pagrindinėse liturgijos formose – šventose Mišiose ir Liturginėse valandose. Liturginis giedojimas yra pristatomas kaip tikėjimo sąmoningumo ugdymo veiksnys, priklausantis patirtiniam (širdies) tikėjimo matmeniui. Tačiau pilnaverčiam tikėjimo ugdymui vien giedojimo neužtenka, todėl yra būtina trijų tikėjimo matmenų sintezė, apjungianti protą, širdį ir valią. Liturginis giedojimas ir jo klausymasis yra ypatinga maldos forma, kuri muzikos poveikio galia paliečia žmogaus širdį, atveria ją priimti Dievo meilę ir valią – įkvepia dalintis meile su kitais žmonėmis, darant artimo meilės darbus. Tai įprasmina racionalusis pažinimas, kuris padeda giliau suvokti giedojimu patiriamus religinius išgyvenimus ir priimti valios apsisprendimus. Empiriniu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų liturginis giedojimas daro įtakos katalikiškų mokyklų moksleivių tikėjimo sąmoningumo ugdymui. Kiekybiniame tyrime iš viso dalyvavo 130 respondentų (x mokykloje 51, y – 79). Remiantis liturginio giedojimo patirtimi, tikėjimo sąmoningumo ugdymo veiksnių pagrindiniais bruožais ir trijų tikėjimo matmenų sintezės kriterijais, tyrimo rezultatai įrodė ir patvirtino hipotezę, kad liturginis giedojimas daro įtaką tikėjimo sąmoningumo ugdymui ir yra vienas iš tikėjimo sąmoningumo ugdymo veiksnių.
The present thesis focuses on chanting during the main forms of liturgy – during the Holy Mass and the Liturgy of the Hours. Liturgical chanting is presented as a factor of the development of the awareness of faith, which is a part of the experiential (heart) faith dimension. However, chanting is not sufficient for the full-fledged development of faith, therefore, the three-dimensional synthesis of faith combining the mind, the heart and the will is required. Liturgical chanting and its listening constitute a special form of payer, which touches the person’s heart through the power of music, opens it to accept the love and will of God, i. e. inspires to share love with other people by performing deeds of love. This is given sense by the rational cognition, which helps to grasp deeper religious experiences of chanting and make decisions of will. The purpose of the empirical study was to find out whether the liturgical chanting actually contributed to the development of the awareness of faith of students of Catholic schools. A total of 130 respondents participated in the quantitative study (51 at school x, 79 at school y). Based on the experience of liturgical chanting, the main features of factors of the development of the awareness of faith and the criteria for the three-dimensional synthesis of faith, the results of the research proved and confirmed the hypothesis that liturgical chanting influenced the development of the awareness of faith and constituted one of the factors of the development of the awareness of faith.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35631
Appears in Collections:2018 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

52
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.