Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35353
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Žaliauskaitė, Milda
Title: Asmens prekės ženklo kūrimo strateginiai sprendimai teisinių paslaugų verslo rinkoje
Other Title: Strategic solutions for personal brand development in the business market of legal services
Extent: 71 p.
Date: 24-Nov-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Asmens prekės ženklas;Asmens prekės ženklo identiteto kūrimas;Teisinių paslaugų verslas;Personal brand;Creation of personal brand identity;Business of legal services
Abstract: Tiriamojo darbo tikslas – suprojektuoti strateginius asmens prekės ženklo sprendimus kuriant verslą teisinių paslaugų rinkoje. Teorinėje darbo dalyje analizuojama asmens prekės ženklo samprata, nustatoma asmens prekės ženklo sąvoka, aptariami asmens prekės ženklo identiteto elementai, jų kūrimo modeliai, teisinių paslaugų rinkos specifikos įtaka asmens prekės ženklo kūrimo strateginiams sprendimams. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami tyrimo, atlikto naudojantis ekspertų interviu ir fokus grupės metodais, rezultatai; gauti duomenys apdorojami turinio ir palyginamosios analizės, duomenų sintezės metodais. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog teisinių paslaugų versle yra ryški išskirtinumo, autentiškumo stoka, taip pat nenuoseklumo, pozicionavimo klaidos. Pastebima specializacijos, nevizualinių asmens prekės ženklo identiteto elementų svarba asmens prekės ženklo išskirtinumo formavimui. Galiausiai, paskutinėje darbo dalyje projektuojamas konceptualus asmens prekės ženklas „Milda Sofija“ verslo derybų ir mediacijos srityje. Asmens prekės ženklo „Milda Sofija“ projektinis modelis gali būti reikšmingu pavyzdžiu teisinių paslaugų teikėjams, galvojantiems ir planuojantiems kurti asmens prekės ženklą teisinių paslaugų versle.
The purpose of the research is to design personal brand strategic solutions for business creation in the legal services market. The theoretical part of the work analyzes the concept of a personal brand, determines the definition of a personal brand, discusses identity elements of a personal brand, their development models, also specifics of the legal services market that influence strategic decisions on personal brand development. The analytical part of this final papper presents and analyzes the results of the research, carried out by expert interview and focus group methods; the obtained data are processed by content and comparative analysis, data synthesis methods. The results of the research revealed that there is a sharp lack of exclusivity, authenticity, also inconsistency, positioning errors in the business market of legal services. The importance of specialization, non-visual personal brand identity elements for the development of brand distinction is noted. Finally, in the last part of this work, conceptual personal brand "Milda Sofija" is being designed in the field of business negotiations and mediation. The design model of the personal brand "Milda Sofija" can be a significant example for legal service providers who consider and plan creating their personal brand in the business market of legal services.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35353
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35353
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
milda_zaliauskaite_md.pdf.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Darbas prieinamas tik intranete

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 19, 2019

Download(s)

2
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.