Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35075
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information
Author(s): Bagdonienė, Gintarė
Title: Bevaikių šeimų diskursas Lietuvos naujienų medijose
Other Title: Discourse of childless families in Lithuanian news media
Extent: 64 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Bevaikė šeima;Nevaisingumas;Dirbtinis apvaisinimas;Kritinė diskurso analizė;Childless families;Infertility;artificial insemination;Critical discourse analysis
Abstract: Lietuvos visuomenėje šeima laikoma viena svarbiausių vertybių. Tačiau visuotinai pripažįstamas tik vienas šeimos modelis – branduolinė šeima, kurioje du individai būtinai yra skirtingų lyčių ir juos sieja santuoka bei susilaukti vaikai. Tuo tarpu bevaikės šeimos ir jų šeiminio gyvenimo realybė nėra plačiai aptariamos ne tik Lietuvos visuomenės gyvenime, bet ir moksliniame diskurse. Vis dėlto, pastaruosius šešis metus naujienų medijose bevaikių šeimų diskursas užima labai svarbią vietą. Žiniasklaida informuoja visuomenę apie aktualią ir jautrią problemą, sukurdama terpę išsakyti nuomonę, apmąstyti, diskutuoti, vertinti, todėl tyrime labai svarbu ištirti koks ir kaip yra konstruojamas bevaikių šeimų diskursas. Tyrimo eigoje išsiaiškinama, kad moksliniai tyrimai apie įvairias šeimas dažniausiai atliekami socialinio darbo studijų srities atstovų, tačiau pasigendama tyrimų iš žurnalistikos ir viešųjų ryšių tyrėjų. Todėl šiame darbe labai svarbu išanalizuoti kokiu būdu yra konstruojamas bevaikių šeimų diskursas populiariausiose Lietuvos naujienų medijose iš žurnalistinės perspektyvos. Šio darbo tikslas – atskleisti bevaikių šeimų diskursą Lietuvos naujienų medijose delfi.lt ir 15min.lt. Darbo objektas – bevaikių šeimų diskursas Lietuvos naujienų medijose. Tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: Išanalizuoti bevaikių šeimų įvaizdį Lietuvos visuomenėje ir aptarti probleminius aspektus; Ištirti bevaikių šeimų diskurso konstravimą naujienų medijose; išanalizuoti medijų galią šiame procese; Išanalizuoti pagrindines temas, veikėjus, kontekstus, susijusius su bevaikėmis šeimomis. Darbe naudojami analitinis – aprašomasis, lyginamasis, kiekybinės ir kokybinės turinio analizės, kritinės diskurso analizės metodai. Tyrime išaiškėjo, kad bevaikių šeimų diskursas 2014–2017 m. užėmė svarbią vietą Lietuvos naujienų medijose. Nustatyta, kad bevaikių šeimų diskurse, daugiausia buvo rašoma apie pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymą ir įsigaliojimą, nevaisingumo priežastis, neigiamas bevaikių porų patirtis, finansines šeimos galimybes pasinaudoti medicinos specialistų paslaugomis. Analizuojant diskurse dalyvaujančius veikėjus, buvo nustatyta, kad didžiausią galią viešojoje erdvėje turi žiniasklaidos, valdžios atstovai, medicinos specialistai, psichologai, bevaikės šeimos. Kritinė diskurso analizė leido išskirti pagrindines bevaikių šeimų diskurso temas: dirbtinis apvaisinimas (įstatymo klausimas), finansinės šeimos galimybės išsigydyti nevaisingumą be valstybės pagalbos; patirtys (išgyvenimai, praradimai, nusivylimai); nevaisingumo priežastys. Atliekant kritinę diskurso analizę paaiškėjo, kad pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria bevaikės poros – dirbtinio apvaisinimo įstatymo atidėliojimas, valstybės nesirūpinimas vaisingumo problema, profesionalios psichologinės, socialinės, finansinės pagalbos trūkumas. Lietuvos naujienų medijos bevaikių šeimų diskurse atskleidžia socialinius, politinius ir ekonominius probleminius aspektus. 
In Lithuania’s society, family is regarded as the most important value. However universally it is recognized that the only family module is a universal family, where two individuals necessarily are both of different gender whom are connected by marriage and children. Meanwhile childless families and their domestic lives realities are not widely discussed, not only in Lithuania’s social life but also in scientific discourse. Nevertheless, the recent six years in the news media, the childless families discourse fills a very important place. The media informs people about relevant and sensitive problem, creating a medium where you can speak out your mind, reflect, discuss, assess, that’s why it is important to find out which and how a childless family’s discourse is constructed. During the course of the research it is elucidated that scientific research about various families, most often are carried out by social work studies representatives, however research is dearly missed from journalism and public relations researchers. That’s why it is so important to analyze in which way the childless family’s discourse is constructed in the most popular Lithuanian news media from a journalistic perspective. This study’s goal is to reveal how the childless family discourse is constructed in Lithuania’s news media delfi.lt and 15min.lt. This study’s object - childless family discourse in Lithuanian news media. In the research it was revealed, that the childless family discourse took a important part in 2014–2017, in Lithuanian news media. To reach this goal these tasks were raised: analyze childless family image in Lithuanian society and discuss the problematic aspects; investigate the childless family discourse construction in news media; analyze the media power in this process; analyze the main subjects, characters, contexts, related with childless families. This study uses analytical – descriptive, comparative, quantitative and qualitative content analysis, critical discourse analyzes methods. In this survey the conclusions were made, that in the years 2014–2017, in the chidless family discourse, most often it was written about assisted reproduction law consideration and validation, reasons of infertility, negative childless couples experiences, financial families opportunities to use medical specialists services. Analyzing the main participants of the discourse, it was determined, that the most power had in the public was the media, representatives of authority, medical specialists, psychologists, childless families. Performing the critical discourse analysis it was found out that the main problems that childless couples encounter – assisted reproduction law’s delay, states neglect addressing the problem of infertility, production of myths and stereotypes continuity, also the lack of professional psychological, social and financial aid.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35075
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35075
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
gintare_bagdoniene_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

86
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

12
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.