Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35074
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information
Author(s): Chernetskyi, Anton
Title: News discourse of Russian information warfare: the case of ‘Sputnik’
Other Title: Rusijos informacinio karo naujienų diskursas: ‘Sputnik’ atvejis
Extent: 78 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Information warfare;News discourse;Sputnik;Informacinis karas;Naujienų diskursas;Sputnik
Abstract: Pursuing its political aims, Russia develops more and more sophisticated power to manipulate mass consciousness, introducing new techniques, which should be researched both quantitatively and qualitatively. In the recent years after annexation of Crimea in 2014 and escalation of the armed conflict in the Eastern Ukraine, it has been the main scientific problem of many contemporary researches. Since new technologies of information warfare are introduced by Russia constantly, and information continues, providing researchers with new material to be analyzed, the problem not only remains relevant but also requires some regular update. Sputnik is one of the main tools, used by Russia in its information warfare. Launched less than three years ago, it has been actively spreading disinformation and Russian narratives all over the world. This research on a topic ‘News Discourse of Russian Information Warfere: the Case of ‘Sputnik’ is aimed to provide new data on some major narratives in Russian news discourse, and, more importantly to explore how Sputnik’s discourse is shaped in accordance with them to help Kremlin to achieve its political goals by influencing international audiences’ opinion. The main objectives are to understand the role and functions of Sputnik in Russian information warfare, to identify contemporary Russian narratives in Sputnik’s news discourse, to describe strategies techniques and instruments, used by Sputnik to spread Russian narratives and influence international audiences, as well as analyze dynamics of Sputnik’s news discourse in the context of the concrete events and Kremlin’s policy. To achieve these objects literature analysis, institutional networking analysis of Sputnik, discourse analysis and qualitative content analysis of Sputnik’s were conducted, as well as two case studies were presented. In the course of the research the better understanding of modern Russian information warfare was acquired, Russian narratives were identified, techniques and instruments used by Sputnik were described. Results of the research showed that Sputnik’s discourse is constructed in line with official Kremlin’s position, and aimed to fulfill its political goals. Sputnik’s example showed that Russian media not only able to dramatically change public opinion in the way, beneficial for Kremlin, in the short periods of time, but also have a direct influence on international events. It was concluded that offensive strategy is more efficient in information warfare than defensive one, and some recommendations were formulated.
Siekdama savo politinių tikslų, Rusija vysto vis stipresnę jėgą, skirtą manipuliuoti masių sąmoningumu, kuri pasireiškia įvairiausiais metodais. Tokia jėga turėtų būti išanalizuota kokybiškai ir kiekybiškai. Paskutiniu laikotarpiu, nuo 2014 metų, kai rytų Ukrainoje kilo karinis konfliktas ir buvo aneksuotas Krymo pusiasalis, tai buvo viena pagrindinių daugelio šiandieninių mokslinių tyrimų problemą. Kadangi Rusija pastoviai naudoja vis naujesnes informacinio karo priemones, kurių kiekis nemažėja, įvairūs tyrimai visada turi naujos medžiagos, kuri dar nėra analizuota. Dėl šios priežasties esanti problema išlieka ne tik pastoviai aktuali, bet ir reikalauja nuolatinio atnaujinimo. Naujienų kanalas ‘Sputnik’ yra vienas pagrindinių įrankių, Rusijos naudojamų savo informaciniame kare. Sukurtas prieš mažiau nei 3 metus, jis aktyviai visame pasaulyje skleidžią Rusijos dezinformaciją ir kuriamą naratyvą. Šio tyrimo tema – Rusijos informacinio karo naujienų diskursas: ‘Sputnik’ atvejis', tikslas – pateikti naujos informacijos apie didžiausius Rusijos kuriamo naujienų diskurso naratyvus, ir, svarbiausia, tuo pačiu metu parodyti, kaip ‘Sputnik’ diskursas yra formuojamas Kremliaus, kurio tikslas – pasiekti politinius tikslus darant įtaką tarptautinės auditorijos nuomonei. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai – suprasti informaciniame kare dalyvaujančios Rusijos kuriamo ‘Sputnik’ funkcijas, nustatyti šiandieninį Rusijos naratyvą ‘Sputnik’ naujienų diskurse, aprašyti strategijas, technikas ir instrumentus, naudojamus ‘Sputnik’ skleidžiant Rusijos naratyvą ir siekiant įtakos tarptautinėms auditorijoms, taip pat – išanalizuoti ‘Sputnik’ naujienų diskurso dinamiką konkrečių įvykių ir Kremliaus politikos kontekste. Norint įgyvendinti šiuos uždavinius, buvo atlikta literatūros analizė, institucinių ‘Sputnik’ tinklų analizė, diskurso analizė ir kokybinė ‘Sputnik’ kuriamo turinio analizė, taip pat pristatyta dviejų atvejų analizė. Tyrimo metu buvo įgytas geresnis modernaus Rusijos informacinio karo supratimas, identifikuotas Rusijos kuriamas naratyvas, aprašytos ‘Sputnik’ naudojamos technikos ir instrumentai. Tyrimo rezultatai parodė, kad ‘Sputnik’ diskursas yra konstruojamas paraleliai su Kremliaus pozicija, siekiant įgyvendinti šios institucijos politinius tikslus. ‘Sputnik’ pavyzdys parodė, kad Rusijos žiniasklaida ne tik geba drastiškai pakeisti viešą nuomonę Kremliui palankia linkme, kas atliekama labai greitai. Šis žiniasklaidos kanalas gali daryti tiesioginę įtaką tarptautiniams įvykiams. Tyrime padaryta išvada, kad puolamoji strategija informaciniame kare yra daug efektyvesnė už ginamąją, taip pat suformuluotos kelios rekomendacijos.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35074
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35074
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

104
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.