Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35061
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy
Author(s): Vankevičiūtė, Beatričė
Title: Savižudybės problematika sovietiniame ir neoliberaliajame diskurse: savižudybių priežastingumas ir prevencija posovietinėje Lietuvoje
Other Title: The problematics of suicide in soviet and neoliberal discourse: causation and prevention in the post -Soviet Lithuania
Extent: 65 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Savižudybė;Suicidologija;Prevencija;Totalitarizmas;Neoliberalizmas;Suicide;Suicidology;Prevention;totalitarianism;Neoliberalism
Abstract: Lietuva pagal savižudybių skaičių tenkantį šimtui tūkstančių gyventojų pirmauja Europoje, o pasaulinėje statistikoje jau ilgą laiką užima vietą pirmajame penkete. Tiesa, didelis savižudybių skaičius registruojamas beveik visose buvusios Sovietų Sąjungos šalyse. Ir nors sociologai sutaria, kad savižudybių priežastis itin sunku suklasifikuoti bei būtina atsižvelgti į tai, jog kiekvienas atvejis gali turėti daugiau nei vieną savižudybės motyvą, tačiau po Nepriklausomybės susigrąžinimo Lietuvoje savižudybių skaičius išaugo keletą kartų, o situacija dėmesio iš Vyriausybės sulaukė tik pastaraisiais metais. Nenuostabu, kad analizuojant statistiką, kalbinant specialistus ir ekspertus atsidengia šios problemos bendrieji bruožai – Lietuvoje savižudybių skaičius progresyviai augo nuo pat sovietinės okupacijos pradžios, daug aukų siejama su alkoholizmu, kuris buvo netiesiogiai skatinamas komunistinės santvarkos, didžiąją statistikos dalį sudaro vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrų savižudybės, kurios iš dalies ir yra Lietuvos pirmavimo Europos savižudybių statistikoje priežastis. Šiame darbe apžvelgiamas savižudybių filosofinis vertinimas ir interpretacija nuo Antikos iki moderniųjų laikų, atkreipiamas dėmesys į suicidologijoje išskiriamus skirtumus tarp vyrų ir moterų savižudybių, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje vyrai žudosi beveik šešis kartus dažniau nei moterys. Tikslios esamos ir buvusios situacijos vaizdui sudaryti išanalizuojami Statistikos departamento duomenys. Išanalizuojamos ir lyginamos psichinės sveikatos ir savižudybių prevencijos programos – paruoštos ir veikiančios pagal Sveikatos ministerijos nurodymą bei alternatyvi programa, kurią ruošė nevyriausybinių organizacijų dirbančių prevencijoje atstovai. Pabaigai pateikiamas nestruktūruotas interviu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatre dirbančia su suicidais, siekiant pamatyti praktinį situacijos vaizdą. Apžvelgiant daugybe bruožų peršasi išvada, kad tarybinė santvarka bei pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos dešimtmetis yra didelė dalis to, kas sukuria Lietuvoje suicidinę epidemiją. Kiekviena šalis gali išskirti savitą problematiką, kuri sukuria palankią terpę tokiam gyventojų elgesiui, žinoma, neužmirštant, kad kiekviena savižudybė turi savo unikalius motyvus. Tačiau kuriant ir taikant savižudybių prevencines programas natūralu jog reikia atsižvelgti ir į kultūrinį, politinį, socialinį tos šalies bagažą.
By the number of suicides per one hundred thousand people Lithuania is the number one in Europe, and for past several decades takes a place in the World first five countries. It is a fact, that a high number of suicides are registered in all of the former Soviet Union countries. And even if sociologists agree that suicide and the reason behind it is incredibly hard to classify, knowing that there is always more than one motive pushing people towards the suicide, but no matter how unique each case is, the epidemic suicide rates grew right after the restoration of Lithuania independence. The situation received attention from the Government only during the last couple of years. It is to a no surprise, that by analyzing statistics, interviewing experts we can unveil common characteristics of this problem – in Lithuania suicide rate grew progressively since the occupation, a large part of victims can be attributed to alcoholism that was indirectly promoted by the communist regime, the greatest part of statistics belongs to middle-aged and older male suicides and that raises Lithuania in Europe‘s first place. This paper reviews the evolution of philosophical thought on suicide, from Ancient Greece to late modern ages. Highlighting the differences between males and females in suicide, keeping in mind that males ten to commit suicide six times more than females in Lithuania. In order to create an accurate view of current and past situation we analyze the data of Statistics department. Surveying and comparing the mental health and suicide prevention programs that have been developed by both – Health Ministry and representatives of non-governmental organizations. An unstructured interview with a Lithuanian Health Science University clinic psychiatrist is provided at the end of this paper, in order to complete the practical view of a situation ant hand. Overviewing many of the characteristics leads to a conclusion that socialist regime and the first decade after the independence restauration is a great part of what makes and epidemic suicidal situation in Lithuania. Each country can distinguish specific problematics that contribute to a favorable environment for such behavior of the population, never forgetting that each suicide has its own, unique motives. Nevertheless, while creating and applying prevention programs it is natural to reach out to the cultural, political, social baggage of that country.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35061
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35061
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

92
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

304
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.