Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35034
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Smalstytė, Inga
Supervisor: Tirvienė, Jovita
Title: Europos Sąjungos energetinio efektyvumo politikos įgyvendinimas Lietuvoje: Panevėžio regiono atvejis
Other Title: The implementation of the European Union's energy efficiency policy in Lithuania: the case of Panevėžys region
Extent: 116 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Energijos efektyvumo didinimas;Viešieji pastatai;Klimato kaita;CO2;ES energetikos politika;Enhancing of energy efficiency;Public buildings;Climate change;CO2;EU energy policy
Abstract: Europos Sąjungos energetikos politika viena svarbiausių sričių šiuolaikinio pasaulio kontekste vien dėl energetikos problemų aktualumo, kuri sietina su žmonijai aktualiomis problemomis: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, klimato kaita, daugiabučių, viešųjų pastatų renovavimo problematika, - siekiant kuo didesnio energetinio efektyvumo, Europos Sąjungos paramos lėšų įsisavinimo administruojant energetinio efektyvumo gerinimui skirtas lėšas. Literatūrinėse prieigose Europos Sąjungos energetikos politikos efektyvumo problematika nėra naujas reiškinys, dėl to ji neatsitiktinai pasirinkta centrine darbo ašimi, kuri įtakoja visų Europos Sąjungos narių nacionalinę politiką bei daugelį viešojo valstybės gyvenimo sričių. Darbe Europos Sąjungos energetikos politikos įgyvendinimas analizuojamas institucionalizmo teorinės prieigos kontekste. Atskleidžia, kad sklandus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, rinkos procesų stebėjimas, dalinimasis informacija, teisės aktų įgyvendinimo priežiūra gali vesti prie efektingo energetikos politikos įgyvendinimo. Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos politikos tikslai, principai bei priemonės yra derinami su nacionaliniais Europos Sąjungos šalių narių teisiniais, strateginiais bei planavimo dokumentais jų laikantis įgyvendinama bendra energetikos politika. Dažnai įgyvendinant minėtą politiką atsiranda atotrūkis tarp politikos įgyvendinimo ir veiksmų.
The European Union's energy policy is one of the key areas of the modern world in the context only of the energy problems of relevance, which is related to humanity topical issues: renewable energy resources, climate change, blocks, public buildings renovation problems - in order to maximize energy efficiency, the European Union support for the absorption the management of energy efficiency improvement funds. Literary approaches to the European Union's energy policy performance problems is not a new phenomenon, because it is not accidentally chosen the central axis of the work, which affect all the European Union members of the national policy, and many public areas of public life. The work of the European Union's energy policy in the analysis of the theoretical approach in the context of institutionalism. It reveals that a smooth inter-institutional cooperation, market surveillance processes, information sharing, law enforcement supervision can lead to spectacular energy policy. Lithuania and the European Union's energy policy objectives, principles and measures are coordinated with the national European Union member states on legal, strategic and planning documents in accordance with the implementation of a common energy policy. Often the implementation of this policy, a gap between policy and action.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35034
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35034
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
inga_smalstyte_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

272
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.