Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35032
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Skiauterytė, Indrė
Title: Europos Sąjungos finansuojamų Lietuvos mokslo ir eksperimentinės plėtros rėmimo priemonių veiksmingumas
Other Title: Effectiveness of Lithuanian science research and experimental development supporting national measures, funded by European Union
Extent: 98 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: MTEP;Mokslo tyrimų ir eksperimentinė plėtra;Nacionalinės priemonės;Mokslas;Europos Sąjunga;SR&ED;Research and experimental development;National measures;Science;European Union
Abstract: Lietuvos mokslo tyrimų ir eksperimentinė plėtra yra viena iš svarbiausių Lietuvos viešosios politikos sričių. Kokybiški mokslo tyrimai leidžia kurtis naujoms technologijoms, inovacijoms, kurios keičia visos žmonijos gyvenimą. Europos Sąjunga taip pat prisideda prie valstybių narių mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) plitimo ir kokybiškumo. Skirdama pinigus iš ES struktūrinių fondų, yra siekiama užtikrinti mokslo kokybę, bendradarbiavimą, inovacijas ir naujų idėjų plitimą visoje Europoje ir pasaulyje. Per praėjusius metus mokslo svarba ženkliai išaugo. Šiuolaikinės technologijos padeda vystytis kiekvienai mokslo sričiai, ir yra nepakeičiamas pagalbininkas ateityje. Dėl šių priežasčių yra svarbu nagrinėti MTEP plėtrą ir domėtis jos ateitimi. Viena iš priemonių kokybiškam mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikimo užtikrinimui yra sukurtos nacionalinės priemonės, kurios padeda finansuoti mažas ir dideles įmones. Vienas iš pagrindinių įmonių uždavinių yra sukurti naujoves, kurios padės ne tik tos įmonės veiklai, bet ir visam pasauliui. Lietuvoje, nacionalinių priemonių pagalba jau yra sukurta įvairių technologijų, lazerių, medicinos srityje esančių naujovių, kurias atpažįsta visas pasaulis. Viena iš didžiausių problemų, su kuriomis susiduriama finansuojant nacionalines priemones yra veiksmingumo nepakankamumas. Pasauliniai rodikliai rodo, kad Lietuvos MTEP yra smarkiai atsilikęs nuo kitų Europos Sąjungos valstybių. Tai rodo, kad Lietuva dar nėra pakankamai veiksmingai išnaudojusi savo skiriamą paramą, kadangi ši sritis yra pakankamai nauja ir tobulintina. Šiai problemai išspręsti reikia įvertinti dabartines priemones, kurias kuruoja Lietuvos institucijos. Šiame darbe didžiausias dėmesys yra skiriamas didžiausioms nacionalinėms priemonėms - „Inovaciniai čekiai“ ir „Intelektas LT“. Šios priemonės turi didžiausią finansavimą ir labiausiai prisideda prie MTEP veiksmingumo Lietuvoje. Šios priemonės taip pat glaudžiai bendradarbiauja su verslo atstovais, kadangi, yra subalansuotos mokslo ir verslo bendradarbiavimui, iš kurio atsiranda naujos technologijos, produktai, kurie keičia mūsų kasdienybę. Šiame darbe atlikto struktūrizuoto interviu metu išsiaiškinta, kad Lietuvos mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros nacionalinės priemonės yra iš dalies veiksmingos, bet turi daug problemų, kurias reikia dar tobulinti. Veiksmingumas buvo tiriamas remiantis penkiais išsikeltais kriterijais: nacionalinių priemonių tikslų ir rezultatų atitikimas; mokslo tyrimų ir verslo abipusis ryšys; papildoma nauda; finansavimas; Lietuvos MTEP ateities vizija. Didžiausios problemos kyla iš verslo atstovų noro mokslinius tyrimus padaryti kuo greičiau ir rezultatyviau. Pagrindinis to tikslas – gerinti šalies ekonomiką ir siekti naujų inovacijų, su kuriomis konkuruotų kitos pasaulio valstybės. Už nagrinėjamų nacionalinių priemonių vykdymą atsakingų institucijų atstovai yra labiau linkę pasisakyti už dar didesnį mokslinių tyrimų sukomercinimą bei verslo ir mokslo bendradarbiavimą, pagrįstą verslo pagrindu, kurio pagrindinis tikslas – inovacijos turi nešti naudą. Tyrimo metu išsikeltas pagrindinis klausimas atsako, kad Lietuvos MTEP pilnai neišnaudoja Europos Sąjungos paramos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti. Lietuva dar yra pakankamai jaunoje MTEP fazėje, ir dar turi tobulinti „Intelektas LT“ ir „Inovaciniai čekiai“ nacionalines priemones. Šios priemonės yra labiau veiksmingos didelėms, jau ne pirmą kartą konkursuose dalyvavusioms įmonėms.
Lithuanian science research and experimental development is one of the most important areas in public politics of Lithuania. High quality science research enables the establishment of new technologies and innovations which change lives of whole humanity. European Union also contributes to the expansion and quality of science research and experimental development (SR&ED) of member countries. By dedicating the money from EU structural funds, it aims to ensure the quality of the science, collaboration, innovations and spreading of new ideas in the whole Europe and the world. During the year the importance of science has grown significantly. Modern technologies help to develop every single areas of the science and is an irreplaceable help for the future. These are the reasons why it is important to analyze expansion of SR&ED and take interest in its future. One of the tools for ensuring the quality of science research and experimental development processes is the national measures that have been already created and they help to finance small and big companies. One of the main tasks of the companies is to create innovations that will help not only that particular company but the whole world. In Lithuania, with the help of national measures, there have been created various technological, laser and medical innovations that are now being recognized by the whole world. One of the biggest problems that occur while financing national measures is the lack of their effectiveness. Worldwide ratings show, that Lithuania‘s SR&ED is way behind from other members of European Union. That shows, that Lithuania has not yet used the assigned support effectively, since this area is pretty new and improvable. In order to solve this problem, current measures that are being overseen by Lithuanian institutions, have to be evaluated. In this thesis the biggest emphasis is given to the biggest national measures – „Inovaciniai čekiai“ and „Intelektas LT“. These measures have the biggest financing and they contribute to the effectiveness of SR&ED mostly in Lithuania. These measures are in a close collaboration with business representatives since they have been well balanced for the collaboration of science and business, from which arise new technologies and products, changing our daily routine. In this thesis structured interview method helped to find out that national measures of Lithuanian scientific research and experimental development are party effective, however they do have many problems, which have to be addressed. Effectiveness was explored by five main criteria’s: equivalence between goals and results of national measures; collaboration between scientific research and business; extra value; financing; Lithuanian SR&ED future vision. Biggest problems occur from the will of business associates to carry out scientific research quicker and effectively. It‘s main goal is to improve country‘s economics and seek new innovations, with which other world countries would compete. Associates of institutes that are responsible for carrying out national measures are more likely to speak for commercialization and collaboration of business and science that is based on business needs and its main goal is – innovations must be beneficial. Main question in this research states that Lithuanian SR&ED do not fully exploit European Union support for scientific research and experimental development. Lithuania is in a rather young phase of SR&ED and it has to improve „Intelektas LT“ and „Inovaciniai čekiai“ national measures. These measures are more effective for bigger companies that have been in the competition before
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35032
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35032
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
indre_skiauteryte_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

92
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.