Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35016
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Vismantaitė, Vilija
Title: Ar skaitmeninis turtas gali būti paveldėjimo teisės objektu?
Other Title: Whether digital asset can be the object of succession law?
Extent: 37 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Skaitmeninis turtas;Internetinės paskyros;Paveldėjimas;Digital assets;Digital property;Internet accounts
Abstract: Kiekvienas, išmanųjį įrenginį bei interneto prieigą turintis asmuo turi ir didelį kiekį skaitmeninio turto, kurio bėgant laikui tik daugėja. Toks turtas palaipsniui įgyja ne tik sentimentalią, bet ir piniginę vertę, todėl kyla poreikis juo disponuoti taip pat, kaip ir bet kokiu asmeniui priklausančiu turtu. Atsižvelgiant į tai, jog skaitmeninis turtas neturi materialios formos ir „nesusidėvi“, gali būti paveldėjimo objektu daugeliui kartų, neprarasdamas savo pirminės formos. Tačiau vis dar nesant skaitmeninio turto reglamentavimo, nėra aišku kas tokiu turtu laikoma ir ar apskritai toks turtas gali būti asmens nuosavybe. Po Jungtinėse Amerikos Valstijose kilusių teisinių ginčų dėl prieigos prie mirusiojo skaitmeninio turto suteikimo, visuomenei bei teisininkams iškilo klausimas – kas atsitiks su skaitmeniniu turtu jo savininkui mirus? Ar toks turtas gali būti paveldėjimo objektu? Kadangi tai aktualu ir Lietuvoje, toks klausimas keliamas ir šiame darbe. Siekiant darbo tikslo – nustatyti ar pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus skaitmeninis turtas gali būti laikomas paveldėjimo teisės objektu, buvo išsikelti 4 uždaviniai, turėsiantys padėti šį tikslą pasiekti. Išsikelti uždaviniai skirti atitinkamoms darbo dalims. Pirmoji darbo dalis skirta skaitmeninio turto sąvokos atskleidimui. Antroji – su internetinėmis paskyromis susijusio skaitmeninio turto Jungtinėse Amerikos Valstijose paveldėjimo reglamentavimo aptarimui. Paskutinioji – skaitmeninio turto sąsajoms su intelektinės nuosavybės teise ir autorių teisėms atskleidimui bei skaitmeninio turto paveldėjimo Lietuvoje galimybės analizei. Pirmoje darbo dalyje, siekiant išsiaiškinti kas yra skaitmeninis turtas, analizuojamos tokios sąvokos kaip „skaitmeninis“ bei „turtas“, kurių atskleidimas padeda suvokti skaitmeninio turto pobūdį. Remiantis užsienio autorių darbais bei JAV Patikėtinio prieigos prie skaitmeninio turto aktu, atskleidžiama ir pateikiama skaitmeninio turto sąvoka bei jo rūšys. Antroje dalyje kalbama apie skaitmeninio turto paveldėjimo būtinybės atsiradimą, pateikiamos problemos su kuriomis susidūrė asmenys, siekiantys gauti savo mirusių artimųjų skaitmeninį turtą – šiam tikslui aptariamos kelios JAV bylos. Aptariamas JAV Bendros teisės komisijos bandymas parengti Patikėtinio prieigos prie skaitmeninio turto aktą, jo tobulinimas bei šiuo aktu suteikiamos teisės. Paskutinėje darbo dalyje, didžiausias dėmesys skiriamas skaitmeninio turto paveldėjimo Lietuvoje galimybei. Remiantis Lietuvos nacionaliniais bei ES teisės aktais, atskleidžiamas skaitmeninio turto ir intelektinės nuosavybės objektų santykis, bei tai, ar skaitmeninis turtas gali būti autorių teisių objektu. Norint išsiaiškinti, ar Lietuvoje galimas skaitmeninio turto paveldėjimas, analizuojami Civiliniame kodekse numatyti paveldėjimo objektai, taip pat Lietuvos ir Europos teismų praktika. Skyriaus pabaigoje analizuojamos galimos paveldėjimo problemos, kurias gali sukelti tam tikro skaitmeninio turto pobūdis ar asmeniui taikoma privatumo bei duomenų apsauga. Aptariama ar skaitmeninio turto savininkas turėtų turėti teisė į turto palikimą savo nuožiūra. Įvykdžius išsikeltus uždavinius, pavyko pasiekti darbo tikslą ir atsakyti į klausimą ar Lietuvoje skaitmeninis turtas gali būti paveldėjimo teisės objektu. Hipotezė nepasitvirtino, tam tikras skaitmeninis turtas Lietuvoje pavedėjimo teisės objektu būti gali.
Nowadays almost all internet and smartphone users have digital assets and amount of this kind of property increases with time. Because digital assets can have both sentimental and monetary value there is a need to have the right of disposal. Digital assets don’t have physical form so exist only either online or on an electronic storage devices. In such a case, digital assets can be used for a very long time without any damage to its primary form and can stay as object of inheritance for many years. In many parts of the world, there is still no universally accepted definition and no legislation regarding digital assets. So, it is unclear whether digital assets can be considered as personal property. After some well-known legal battles in order to get access to decedent ‘s digital assets, society and lawyers in started to raise questions – Whether digital assets can be an object of succession? What will happen to their digital assets when they die? These questions are very relevant so must be considered everywhere, also in Lithuania, so will be considered and in this work. The aim of this work – to determine whether under the current laws digital assets can be an object of the succession law. In order to achieve the aim of the work, to support or deny the hypothesis that digital assets can ‘t be an object of Lithuania ‘s succession law, these four goals were raised: • to reveal the concept of digital assets • to discuss how the succession of digital assets and access to digital assets is regulated in the United States. • to reveal relation between digital assets, intellectual property and copyrights. • to analyze whether digital assets can be an object of succession law and be inherited All these goals will be accomplished in certain parts of this work. The work consists of three main chapters and several different sections in each chapter. First chapter is related to concept of digital assets. In first section can be found analysis of such concepts as “digital” and “asset” and broad concept of digital assets which has been done after analysis of foreign author’s studies and Revised Fiduciary Access to Digital Assets Act. Second section is all about different types of digital assets that can be found in internet and digital devices. Second chapter is related to the United States of America and Revised Fiduciary Access to Digital Assets Act. In first section is talking about the necessity of inheritance of such property as digital assets and problems that were faced when decedent’s families wanted to get access to digital assets. Second section presents the struggle of the first Fiduciary Access to Digital Assets Act’s adoption and criticism which leads to Revised Fiduciary Access to Digital Assets Act, to newer and better version of the first act. In this section also explained three-tiered system of priorities that can be found in Revised Act. The last chapter deals with digital assets in Lithuania and relations between digital assets, intellectual property and copyrights. This chapter is the biggest and consists of three sections. In first section explained how digital assets related to intellectual property and copyrights and when digital assets can be considered as intellectual property. Second section is all about analysis whether under the current laws digital assets can be an object of the succession law. Analysis has been done reviewing both national (mainly Civil code) and European Union laws also and courts’ decisions. Finally, the last part is about problems which can be related with some type of digital assets, such as person’s privacy, data protection and person’s right to leave his property. After identification of different types of digital assets, analysis of laws and foreign author’s studies, I conclude that some type of digital assets can be an object of the succession law. The hypothesis is not confirmed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35016
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35016
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
vilija_vismantaitė_md.pdf1.12 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

96
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.