Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35003
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Seliuginas, Kristupas
Title: Darnumo lyderystės vystymas Lietuvos organizacijose
Other Title: Sustainability leadership development in Lithuanian organizations
Extent: 106 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Darnumas;Darnumo lyderystė;Darnumo atskaitomybė;Vystymas;Sustainability;Sustainability leadership;Sustainability reporting;Development
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - atlikti darnumo lyderystės tyrimą Lietuvos organizacijose, nustatyti problemines sritis bei pateikti jų sprendimo veiksmus ir priemones. Teorinėje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra apie darnumo ir darnumo lyderystės sampratas, darnumo atskaitomybę ir jos pateikimo instrumentus, taip pat, nagrinėjami šiose srityse atlikti moksliniai tyrimai. Darnumo lyderystės tyrimas Lietuvos organizacijose atliktas remiantis struktūrizuoto interviu ir apklausos per masines informacijos priemones metodais, kurie buvo parengti siekiant realizuoti tarptautinį projektą - „PoSsibLe“. Tyrimo rezultatai atskleidė darnumo supratimą ir įgyvendinimą Lietuvos organizacijose, sunkumus su kuriais susiduriama ir įgūdžius, kurių trūksta darbuotojams bei vadovams siekiant efektyviai vystyti darnumo lyderystę. Projektinėje darbo dalyje įvardinami vadybiniai sprendimai, kurie užtikrintų informacijos apie darnumo lyderystę sklaidą, efektyvų esamų ar būsimų darbuotojų kompetencijų ugdymą bei visuomenės gerovės vystymą. Taip pat, siūlomi pokyčiai organizacijų valdymo struktūrose bei pateikiami darnumo vystymo ir atskaitomybės įgyvendinimo etapai.
The aim of this diploma paper is to perform a study of sustainability leadership in Lithuanian organizations, identify problematic areas and present action tools. The theoretical part of the work analyzes the scientific literature about the concepts of sustainability, sustainability leadership, accountability for sustainability issues and its presentation tools, as well as look into science research, carried out in these areas. Sustainability leadership study in Lithuanian organizations was carried out on the basis of a structured interview and survey through mass media methods that have been developed to implement the international project - " PoSsibLe." Results of the study revealed sustainability understanding and implementation of Lithuanian organizations, the difficulties encountered and the lack of skills of employees and managers to effectively develop sustainability leadership. Project part of the paper identifies managerial solutions to ensure the information dissemination about sustainability leadership, effective employee competency education and public welfare development. Also, here are suggested changes in the organization's management structure, presented sustainability development and accountability implementation stages.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35003
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35003
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

42
checked on May 19, 2019

Download(s)

54
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.