Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34993
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Mižutavičius, Mindaugas
Title: NT brokerių psichologinio kontrakto pažeidimo ar nevykdymo priežasčių ir pasekmių valdymas
Other Title: Psychological contract breach or violation of real estate brokers antecedents and outcomes management
Extent: 135 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Psichologinis kontraktas;Emocinis įsipareigojimas;Pasitenkinimas darbu;Organizacijos klimatas;Nekilnojamojo turto brokeris;Psychological contract;Emotional commitment;Job satisfaction;Organizational climate;Real estate broker
Abstract: Šiame darbe analizuojamas nekilnojamojo turto brokerių, priklausančių Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijai, psichologinio kontrakto pažeidimo ar nevykdymo priežastys ir pasekmės. Šio darbo tikslas: nustatyti psichologinio kontrakto pažeidimo ar nevykdymo priežastis ir pasekmes bei pateikti valdymo sprendimus. Pirmiausia, šiame darbe analizuojama psichologinio kontrakto samprata ir procesas. Taip pat pateikiama sąsaja tarp psichologinio kontrakto ir organizacijos klimato, pasitenkinimo darbu bei įsipareigojimu organizacijai. Remiantis moksline literatūra išskiriamos pagrindinės psichologinio kontrakto pažeidimo ar nevykdymo priežastys ir pasekmės. Atliktas kiekybinis tyrimas naudojant anketinę apklausą. Anketa buvo paruošta remiantis N. N. Hartmann ir B. N. Rutherford (2015) instrumentu. Anketoje įtraukti pagrindiniai veiksniai: psichologinis kontraktas, emocinis įsipareigojimas, pasitenkinimas darbu, organizacijos klimatas ir polinkis nutraukti veiklą. Rezultatai atskleidė, kad psichologinio kontrakto pažeidimas ar nevykdymas priklauso nuo organizacijos klimato veiksnių: spaudimo pasiekti tikslus, vadovų paramos ir organizacijos tikslų aiškumo. Taip pat nustatyta, kad psichologinio kontrakto pažeidimas ar nevykdymas sąlygoja sumažėjusį pasitenkinimą darbu ir emocinį įsipareigojimą. Vis dėlto, polinkį nutraukti veiklą psichologinis kontraktas sąlygoja tik netiesiogiai. Pateikti pagrindiniai priežasčių ir pasekmių valdymo pasiūlymai orientuoti į NT agentūrų vadovų ir brokerių tarpusavio lūkesčių išsiaiškinimą, santykių gerinimą, emocinio įsipareigojimo didiną organizacijoje. Taip pat pateiktas pagal tyrimo rezultatus suformuotas modelis atskleidžiantis analizuotų veiksnių tarpusavio ryšius.
This paper analyzes psychological contract breach or violation antecedents and outcomes of the real estate brokers who belong to the Lithuanian real estate agency association. The purpose of the present study: to identify the psychological contract breach or violation antecedents and outcomes, and to provide managerial decisions. First this paper analyzes the psychological contract concept and process. It also provides an interface between the psychological contract and organizational climate, job satisfaction and organizational commitment. According to the scientific literature identifies the main psychological contract breach or violation antecedents and outcomes. Quantitative research using a questionnaire survey was held in this study. The questionnaire was prepared on the basis of N. Hartmann and N. Rutherford B. (2015) instrument. The questionnaire included these factors: psychological contract, emotional commitment, job satisfaction, organizational climate and intention to terminate. The results revealed that psychological contract breach or violation depends on the organizational climate factors: pressure to produce, supervisory support, and clarity of organizational goals. It was also found that psychological contract breach or violation results in reduced job satisfaction and emotional commitment. However, psychological contract breach or violation has indirect effect on turnover intention. The main proposals of managing psychological contract breach or violation antecedents and outcomes are focused on real estate agencies managers’ and brokers mutual clarification of expectations, improving relations, and commitment based management. Also according to the survey results the model revealing the relationship between the analyzed factors was formed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34993
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34993
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
mindaugas_mizutavicius_md.pdf2.29 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 23, 2019

Download(s)

2
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.