Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34987
Type of publication: Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Kisieliauskas, Justinas
Title: Assessment of government expenditure effect on welfare of society in the EU countries
Other Title: Vyriausybės išlaidų poveikio visuomenės gerovei vertinimas ES šalyse
Extent: 51 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Keywords: Welfare of society;Government expenditure;Welfare policy;Visuomenės gerovė;Vyriausybės išlaidos;Gerovės politika
Abstract: The problem addressed by the dissertation, namely, the government expenditure effect on welfare of society and method for optimisation of government expenditure in view of greater welfare of society. Dissertation object – government expenditure effect on welfare of society, aim – to develop the methodology for assessment of the government expenditure effect on welfare of society and conduct an empirical study to determine the government expenditure size that maximises welfare of society, following comprehensive analysis of theoretical approaches towards the phenomena of welfare of society and government expenditure and the links between them. The first part of the work deals with analysis of theoretical interpretations of the phenomenon of welfare of society, expands the concept of welfare of society, comparison of the methods applied in practice for assessment of the level of welfare of society, and provides the summary of theoretical link between welfare of society and government expenditure based on the previous research works in this field. The second part of the work provides the research assumptions, key principles, concepts and provisions, identifies research logic of the dissertation that forms the basis for further development of the research methodology, presents the method for assessment of welfare of society based on its expanded concept, and the model for assessment of the scope of government expenditure effect on the level of welfare of society. The third part of the paper provides assessment of the level of welfare of society in the EU countries by application of the developed Welfare of Society Index, verification of the new model for assessment of welfare of society, and the study of the effect of functional government expenditure on welfare of society. Following determination of the nonlinear character of the government expenditure effect, general and functional government expenditure have been optimised in view of the developed methodology for assessment of the optimised level of welfare of society. Conclusions of the work summarising theoretical and empirical results of the dissertation are presented at the end of the dissertation.
Disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kurios esmė – nustatyti, kokią įtaką visuomenės gerovei turi vyriausybės išlaidos ir kaip optimizuoti jų dydį, siekiant didinti visuomenės gerovę. Disertacijos objektas – vyriausybės išlaidų poveikis visuomenės gerovei, tikslas – išnagrinėjus teorinius požiūrius į visuomenės gerovės ir vyriausybės išlaidų reiškinius bei jų sąsajas, sukurti vyriausybės išlaidų poveikio visuomenės gerovei vertinimo metodiką ir atlikti empirinį tyrimą, leidžiantį nustatyti vyriausybės išlaidų dydį, maksimizuojantį visuomenės gerovę. Pirmoje disertacijos dalyje analizuojamos teorinės visuomenės gerovės reiškinio interpretacijos, plėtojama visuomenės gerovės sąvoka, lyginami praktikoje taikomi metodai, kuriais vertinamas visuomenės gerovės lygis, taip pat apibendrinamas teorinis visuomenės gerovės ir vyriausybės išlaidų sąryšis, įvertinant šia kryptimi atliktus mokslinius tyrimus. Antroje disertacijos dalyje pateikiamos tyrimo prielaidos, pagrindiniai principai, sąvokos ir nuostatos, nurodoma disertacijos tyrimo logika, kuria remiantis formuojama tyrimo metodika, pateikiamas išplėtota gerovės sąvoka paremtas visuomenės gerovės vertinimo metodas ir sukurtas modelis, leidžiantis įvertinti vyriausybės išlaidų poveikio mastą visuomenės gerovės lygiui. Trečioje disertacijos dalyje ES šalių atveju įvertinamas visuomenės gerovės lygis, taikant sukurtą Visuomenės gerovės indeksą, tikrinamas naujo visuomenės gerovės vertinimo modelio patikimumas, aprašomas atliktas funkcinių vyriausybės išlaidų poveikio visuomenės gerovei tyrimas. Nustačius netiesinį išlaidų poveikio pobūdį, vyriausybės bendros ir funkcinės išlaidos yra optimizuojamos visuomenės gerovės lygio vertinimo metodikos kontekste. Disertacijos išvadose apibendrinamos darbe naudotos teorijos ir gauti empiriniai rezultatai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34987
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34987
Appears in Collections:2017 m. (EVF dak.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

76
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

62
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.