Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34982
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Česnaitytė, Irma
Title: Įmonių finansinį svertą veikiančių veiksnių vertinimas atsiţvelgiant į Europos Sąjungos šalių ir sektorių skirtumus
Other Title: Evaluation of factors affecting financial leverage of various enterprises according to differences in EU countries and sectors
Extent: 104 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Finansinis svertas;Kapitalo struktūra;Skirtingo ekonominio išsivystymo lygio ES šalys;Skirtingi sektoriai;Financial leverage;Capital structure;Differently developed EU countries;Different sectors
Abstract: Šio darbo tikslas- įvertinti bei palyginti vidinių bei išorinių veiksnių įtaką skirtingo būtinumo prekių sektorių, esančių skirtingo ekonominio išsivystymo lygio ES šalyse, kapitalo struktūros formavimo sprendimams. Vertinamas vidinių ir išorinių veiksnių poveikis kapitalo struktūrai remiantis koreliacinės ir regresinės analizės rezultatais. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje darbo dalyje pristatomos kapitalo struktūros formavimo pasirinkimą apibrėžiančios teorijos, jų priešingos pažiūros dėl vidinių veiksnių poveikio krypties kapitalo struktūrai, apžvelgiami atlikti empiriniai tyrimai. Antroje darbo dalyje pristatoma tyrimo metodologija, kuria remiantis atliekamas tyrimas. Trečioje darbo dalyje pateikiami gauti tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad vienodi veiksniai, veikiantys skirtingo būtinumo prekių sektoriaus kapitalo struktūrą, yra priešingų krypčių, todėl tikslinga lyginti pasirinktų išorinių ir vidinių veiksnių įtaką ne visos šalies, o sektorių kapitalo struktūrai. Taip pat nustatyta, kad skirtingo būtinumo prekių sektorius labiau veikia vidiniai nei išoriniai veiksniai.
The goal of this essay is to evaluate and compare the influence of inner and outer factors towards the goods in sectors of different necessity in countries with different levels of economical development within EU area towards the decision making in formation of capital structure. The evaluation has been made by comparing the influence of inner and outer factors towards the structure of the capital based on the results of correlation and regression analysis. The essay consists of three parts. In the first part the theories defining the selection of capital structure are introduced; their opposing attitudes towards the influence of inner factors on the structure of the capital are presented, and also the overview of performed empirical research is displayed. In the second part of the essay the methodology on which the research has been based on is presented. In the third part of the essay the results of the research are displayed. It has been found, that factors of the same sort affecting the capital structure of the sectors with goods of different level of necessity are of the opposing directions, and that gives the meaningful reason to compare the influence of chosen inner and outer factors not on the whole capital structure of a country, but on separate sectors of the capital structure. It also has been found, that sectors of goods with different levels of necessity are more affected by the inner than the outer factors.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34982
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34982
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
irma_cesnaityte_md.pdf2.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 19, 2019

Download(s)

4
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.