Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34981
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Bartkevičiūtė, Gintarė
Title: Kauno miesto studentų ketinimo skolintis ir kreditavimo paslaugų pasirinkimą lemiančių veiksnių vertinimas
Other Title: An assessment of determinants influencing Kaunas city students’ intention to borrow and their credit services selection
Extent: 74 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Skolinimosi elgsena;Finansinė elgsena;Ketinimas skolintis;Kreditavimo paslaugos;Borrowing behavior;Financial behavior;Intention to borrow;Credit services
Abstract: Spartus technologijų vystymasis lėmė pokyčius kreditavimo rinkoje. Naujos technologinės inovacijos ne tik veikia jau esamus kredito tiekėjus ir paslaugas, bet taip pat formuoja naujus vartotojų poreikius ir požiūrį į skolinimosi procesą. Šio darbo tikslas įvertinti, kas lemia studentų ketinimą skolintis ir kreditavimo paslaugų pasirinkimą technologinių inovacijų kontekste. Darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje atlikta kredito paslaugų tiekėjų ir vartotojų finansinės elgsenos teorinių aspektų apžvalga. Antroje sudaryta metodika, leisianti įvertinti veiksnius, turinčius įtakos studentų ketinimui skolintis ir kreditavimo paslaugos pasirinkimui. Trečioje darbo dalyje, taikant sudarytą metodiką, atliekamas Kauno studentų empirinis tyrimas. Gauti rezultatai rodo, kad studentai nėra linkę skolintis, o tarp pasirenkamų kreditavimo paslaugų dominuoja bankų paskolos. Vis dėlto teigiamas požiūris į skolinimąsi ir demografiniai veiksniai turi poveikį studentų ketinimui skolintis. Nustatyta, kad informacijos prieinamumas, kreditavimo paslaugos kaina, patikimumas ir prieinamumas vartotojui yra svarbios charakteristikos, tačiau atsižvelgiant į neparametrinių testų rezultatus nustatyta, kad požiūris į jas negali būti vertinamas kaip veiksnys, darantis įtaką pačios paslaugos pasirinkimui.
Rapid development of technologies has led to changes in the credit market. New technological innovations affect not only existing credit providers and services, but also form a new consumer needs and attitudes towards borrowing process. The aim of this research is to evaluate what determines student’s intention to borrow and selection of credit services in the context of technological innovation. This paper consists of three parts. In the first part the overview of theoretical aspects of credit providers and financial behavior was made. In the second part methodology was created in order to evaluate the determinants that affect student’s intention of borrowing and selection of credit services. In the third part created methodology was applied by using empirical research. Results show that students do not tend to borrow and dominated credit service is banks’ loan. However, positive attitude towards debs and demographic factors have an impact on students’ intention to borrow. It was found that availability of information, credit services price, reliability and accessibility are important characteristics but cannot be seen as factors that affect the selection of credit services.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34981
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34981
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
gintare_bartkeviciute_md.pdf2.67 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.