Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34965
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Sapetkaitė, Gabrielė
Title: Ar teisingumo vykdymas yra išimtinai tik žmogaus teisė?
Other Title: Whether administration of justice is exceptionally only a human right?
Extent: 46 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Dirbtinis intelektas;Teisingumo vykdymas;Žmogaus teisė;Artificial intelligence;Administration of justice;Human right
Abstract: Šio darbo tikslas yra aptarti teisingumo vykdymą kaip tradicinę žmogaus teisę, dirbtinio intelekto sistemų poveikį teisės srityje bei pateikti galimus žmogaus teisės vykdyti teisingumą reguliavimo sprendimus dirbtinio intelekto sistemų kontekste. Darbo objektas yra – žmogaus teisė vykdyti teisingumą. Magistro darbu yra siekiama paanalizuoti mokslinę problemą ir atsakyti į klausimą ar teisingumo vykdymas yra išimtinai tik žmogaus teisė? Siekiant atsakyti į šį klausimą darbe yra pateikiami užsienio šalių praktiniai pavyzdžiai, susiję su dirbtinio intelekto naudojimu įgyvendinant teisingumą. Taip pat yra tiriami Lietuvos teismų statistiniai duomenys tikslu nustatyti teisingumo vykdymo kainą, greitį bei kokybę. Tam, kad atsakyti į mokslinę problemą išsikėliau penkis uždavinius, kurie atitinkamai yra nagrinėjami kiekviename skyriuje. Pirmojoje darbo dalyje yra aptariama teisingumo sąvoka ir jos elementai, teisingumo vykdymas kaip žmogaus teisė, taip pat analizuojami žmogaus mąstymo ypatumai vykdant teisingumą. Antrojoje dalyje yra aptariama dirbtinio intelekto sąvoka ir sistemų raida, subjektiškumas bei pateikiami dirbtinio intelekto pritaikymo teisės srityje pavyzdžiai. Trečiojoje dalyje yra aprašoma tyrimo metodologija ir atliekamas pats tyrimas, kuris susideda iš dviejų dalių: aprašomosios Lietuvos teismų darbo statistinės analizės, kuri apima kainos, greičio ir kokybės kriterijus, bei taip pat lyginamosios atskirų užsienio šalių analizės, kuriose yra diegiamas dirbtinis intelektas. Ketvirtoji dalis yra skirta gautų tyrimo rezultatų apibendrinimui dirbtinio intelekto sistemų kontekste. Penktojoje dalyje yra pateikiama diskusija, kurioje yra pagrindžiami galimi žmogaus teisės vykdyti teisingumą reguliavimo sprendimai dirbtinio intelekto sistemų vystymosi kontekste ir rekomendacijos. Išvadose aprašomi pasiekti išsikelti darbo uždaviniai ir tikslas.  
The purpose of the theses is to discuss administration of justice as traditional human right, the impact of artificial intelligence in the field of law and to provide possible regulating solutions of the administration of justice as a human right in the context of artificial intelligence systems. The object of the theses is human right to administrate justice. The master theses strive to analyse the scientific problem and to answer the question whether administration of justice is exceptionally human right? Trying to answer this question in the theses practical examples of certain foreign countries are introduced, which are related to the employment of artificial intelligence applying justice. Moreover, statistical data of Lithuanian courts is researched with the purpose to establish the price, the speed and quality of the administration of justice. In order to respond to the scientific problem, five objectives have been formulated, which are investigated respectively in every section. In the first part of the theses the concept of justice and its elements were discussed as well as administration of justice as human right and features of human thinking while administrating justice are analysed. In the second part the concept of artificial intelligence and development of the systems, subjectivity are discussed and the examples of the application of artificial intelligence in law are given. In the third part the research methodology is described, also the research is performed, which consists of two parts: descriptive statistical analysis of Lithuanian court practice, which covers price, speed and quality criteria, in addition to that comparative analyses of separate foreign countries in which artificial intelligence is being implemented. The fourth part is dedicated to sum up the research results in the context of artificial intelligence systems. In the fifth part the discussion is presented in which possible regulating solutions of human right to administrate justice are substantiated in the context of the development of artificial intelligence systems and recommendations. In the conclusion the achieved purpose and the objectives of the theses are described.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34965
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34965
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

94
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

136
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.