Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34963
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Užusienytė, Aistė
Title: UAB „Kosmelita“ mažmeninio tinklo „Eurokos“ įvaizdžio gerinimas
Other Title: Improving the corporate image of retail network „Eurokos“
Extent: 89 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Organizacijos įvaizdis;Identitetas;Vartotojų nuomonė;Corporate image;Identity;Consumers opinion
Abstract: Šiuolaikinės rinkos sąlygomis organizacijos įvaizdžio valdymas tampa vis svarbesne strategine užduotimi. Šio baigiamojo darbo tikslas - išnagrinėjus įvaizdžio valdymo teorinius aspektus, atlikus tyrimą, siekiant nustatyti esamą „Eurokos“ įvaizdį, nustatyti norimą turėti įvaizdį ir pateikti pasiūlymus jam pasiekti. Teorinėje magistro baigiamojo darbo dalyje analizuojama įvaizdžio samprata, atskleista jos evoliucija, išnagrinėta įvaizdžio struktūra, rūšys, taip pat pateikti įvaizdžio kūrimo principai bei modeliai remiantis moksline literatūra. Analitinėje magistro baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami atlikto tyrimo, kurio metu buvo siekiama nustatyti, kokį įvaizdį visuomenėje turi „Eurokos“ tinklas bei identifikuoti silpiausias vietas, kurios jį veikia neigiamai, rezultatai. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas apklausos anketomis metodas. Rezultatai atskleidė, kad visuomėje vyrauja neutralus įvaizdis ir toks įvaizdis nėra tinkamas, tad reikalinga sukurti strategiją jo gerinimui. Projektinėje magistro baigiamojo darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: įtraukti įvaizdžio valdymą į įmonės strategiją, pagerinti verslo, socialinį bei vizualinį įvaizdžius išorinės komunikacijos priemonėmis, skatinti vartotojų lojalumą, nuolat analizuoti grįžtamąjį ryšį ir atitinkamai kelti naujus strateginius tikslus ir uždavinius.
The market nowadays requires to manage corporate image and it becomes very important to include its managment in the company strategy. The aim of this diploma paper is to analyse the theoretical aspects of corporate image management and to conduct a study in order to determine the existing „Eurokos“ image. It is important to specify the desired company image and to present proposals how to achieve it. In the theoretical part of diploma paper there is analyzed the concept of the image, revealed its evolution. There is also examined the structure of the corporate image, as well as provided image-building principles and models based on the scientific literature. In the analytical part of diploma paper there are presented and analyzed research results, which was designed to determine the public image which has "Eurokos“ retail network and identify the weakest elements which affects it adversely. For the survey was selected questionnaire method. The results showed that neutral corporate image dominates in public and this kind of the image is not appropriate, it is necessary to develop a strategy for its improvement. In the projection part of the diploma paper there is formulation of such solutions: include image management into the company's strategy, to improve the business, social and visual images on the basis of the external communication, to promote customer loyalty, constantly analyse the feedback in order to bring new strategic goals and objectives.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34963
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34963
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
aiste_uzusienyte_md.pdf1.22 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

4
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.