Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34959
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorBudriūnaitė, Agnė
dc.contributor.advisorJonutytė, Jurga
dc.contributor.authorRudžianskaitė, Ieva
dc.date.accessioned2017-06-15T10:44:01Z
dc.date.available2017-06-15T10:44:01Z
dc.date.issued2017-06-05
dc.identifier.isbn978-609-467-270-5
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34959-
dc.description.abstractDisertacijoje nagrinėjamas apofatinio diskurso skilimas. Apofatinio diskurso problematika atskleidžiama, išryškinant Jacques’o Derrida dekonstrukcijos sąsajas su negatyviąja teologija, kaip apofatiniu kalbėjimu apie tai kas yra „anapus būties“ ar „aukščiau“ už būtį. Tačiau Derrida, interpretuodamas Platono dialoge Timajas esančią sąvoką chōra, parodo kitą glūdinčią apofatinio kalbėjimo formą. Platoniškoji chōra (gr. χώρα – vieta, kraštas, erdvė) Derrida filosofijoje yra interpretuojama kaip „bevietė vieta“ ar radikaliai neatpažintas Kitas. Tokiu būdu sąvoka chōra Derrida ir jo interpretatoriaus Johno D. Caputo filosofijoje tampa atskaitos tašku, akcentuojant apofatinio diskurso išsišakojimą. Dėl šios priežasties disertacijoje remiamasi Derrida bei Caputo idėjomis. Disertacijoje sąvoka chōra siejama su „privilegijuotos prieigos prie Tiesos“ atsisakymu. Kitaip tariant, ypač remiantis dekonstruktyvistine sąvokos chōra interpretacija disertacijoje ieškoma modelio, kuris atskleistų daugialypiškumą, o ne privilegijuotu žinojimu grindžiamą homogenišką sistemą. Svarbiausia disertacijos idėja, kuri pavadinama „nežinojimo situacija“ atskleidžia chorinės vizijos kaip radikaliosios hermeneutikos svarbą. Radikalioji hermeneutika išryškinama kaip nežinojimo plotmė, kai nežinoma, kuri interpretacija yra teisinga ir net nekeliami tokie ketinimai sužinoti kas yra Tiesa ir kas šią Tiesą geriausiai perteikia, net jei radikalaus Kito galimybė yra nepaneigiama.lt_LT
dc.description.abstractThe dissertation deals with the division of apophatic discourse. The problem of the apophatic discourse and its functioning is highlighted, showing the relationship between the Jacques Derrida’s deconstruction and negative theology as an apophatic talking about what is “beyond” being or “hyper” being. Derrida interprets the notion of chōra in Plato's Timaeus and in this way he represents another form of apophatic discourse. The platonic chōra (in Greek χώρα - place, region, space) in Derrida's philosophy is interpreted as a “placeless place” or radically unrecognized Other. The term chōra in the philosophy of Derrida and his interpreter John D. Caputo, becomes a reference point, revealing the division of apophatic discourse. For this reason, the dissertation is based on the ideas of Derrida and Caputo. In this dissertation the chōra is interpreted in relation to the refusal of “privileged access to the Truth”. In other words, the aim of dissertation is to look for a model that would reflect the multiplicity rather than a homogeneous system based on the privileged knowledge. The main idea, which is named as the “situation of unknowing”, demonstrates the importance of choral vision as a radical hermeneutics. The radical hermeneutics is highlighted as a sphere of unknowing, when it is not known which interpretation is right, and there is no intension to known what the Truth is and what is the best to convey this Truth, even if the possibility of a radical Other is undeniable.en_US
dc.format.extent122 p.
dc.language.isolten_US
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas
dc.rightsSutarties data 2017-05-05, nr. 34959, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectApofatinis diskursaslt_LT
dc.subjectChōralt_LT
dc.subjectOntoteologijalt_LT
dc.subjectApophatic discourseen_US
dc.subjectChōraen_US
dc.subjectOntotheologyen_US
dc.subject.otherFilosofija / Philosophy
dc.titleApofatinis diskursas XX amžiuje: chōra kaip nežinojimaslt_LT
dc.title.alternativeThe apophatic discourse in 20th century: chōra as unknowingen_US
dc.typeDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

112
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

92
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.