Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34943
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Ruikaitė, Akvilė
Title: Šaltinio ir priemonės patikimumo stiprinimo įtikinimo komunikacijos modelis
Other Title: Model of strengthening senders and channels trustworthiness in the persuasive communication
Extent: 103 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Įtikinimo komunikacija;Šaltinis;Priemonės patikimumas;Persuasive communication;Sender;Channels trustworthiness
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – sukurti šaltinių ir kanalų patikimumo stiprinimo modelį KMPMC įtikinimo komunikacijos procese. Teorinėje darbo dalyje analizuojamas įtikinimo komunikacijos procesas bei informacijos įsigilinimo tokimybės modelis (ELM) įtikinimo veiksnių ir dimensijų kontekste. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami kiekybinio aprašomojo tyrimo, atlikto anketinės apklausos pagalba, rezultatai, kurio metu siekiama įvertinti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro įtikinimo komunikacijos šaltinių ir kanalų patikimumą informacijos apie KMPMC pateikimo atžvilgiu. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti šaltinių ir kanalų patikimumo stiprinimo įtikinimo komunikacijoje modeliai bei kiekvienai tikslinei auditorijai sukurtas šaltinių ir kanalų patikimumo stiprinimo ir panaudojimo įtikinimo komunikacijos modelis.
Aim of final work - to create of channels and source credibility model KMPMC persuasion communication process. In the theoretical part of the work analysed persuasive of communication process and for information be absorbed in probabilities model (ELM) persuasion of factors and dimensional context. The analytical part of the thesis provides an analysis of quantitative descriptive study, was carried out questionnaire for about survey of results, aiming to evaluate Karalius Mindaugas vocational training center persuasion communication sources and channels of information about the reliability of KMPMC presentation. In the design part of the formulation of the sources and channels of credibility strengthening of persuasion and communication models for each target audience generated sources and channels of credibility and use persuasion communication model.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34943
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34943
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
akvile_ruikaite_md.pdf2.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.