Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34917
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Žemulaitytė, Leonilė
Title: Vaikų paėmimo iš šeimos subjektyvus išgyvenimas: „Galėjo iš viso nepaimti“ vs. „Ir gerai, kad paėmė“
Other Title: Subjective experience of a child removed from their parents: “Could not take out at all” vs.”It was good that removed”
Extent: 83 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Vaiko subjektyvus išgyvenimas;Vaiko paėmimas iš šeimos;Subjective experience of the child;Child’s removal from the family
Abstract: Pastaruoju metu imta itin plačiai kalbėti apie vaikų globos namų deinstitucionalizaciją. Tačiau šiuo tyrimu siekiama atsigręžti į vaiką, t. y. analizuoti vaikų, kurie yra išgyvenę paėmimą iš šeimos ir apgyvendinimą institucinėje globoje, patirtis, nes norima išgirsti vaiko patiriamus jausmus ir išgyvenimus atskiriant jį nuo šeimos. Tyrimo klausimas – kokios patirtys atsiskleidžia vaikų pasakojimuose apie vaiko paėmimą iš šeimos ir pagalbos jiems teikimo pradžią? Tyrimo objektas – vaikų, kurie išgyveno paėmimą iš šeimos, subjektyvios patirtys. Tyrimo tikslas – atskleisti vaikų, išgyvenusių paėmimą iš šeimos, subjektyvias patirtis raidos ir kritinės perspektyvos požiūriu. Tyrimo uždaviniai: 1) paaiškinti vaikų gyvenimo namuose patirtis raidos teorijų perspektyvoje; 2) atskleisti, kokie išoriniai ir vidiniai resursai padeda vaikams išgyventi atskyrimą nuo šeimos ir namų kritinės perspektyvos požiūriu; 3) atskleisti, kaip vaikai, patekę į laikinąją globą, vertina profesionalus, dirbančius su šeima ir pačiu vaiku, kritinės perspektyvos požiūriu. Atliekant tyrimą, remtasi interpretuojamąja-konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine epistemologija. Vaikų paėmimo iš šeimos subjektyvios patirtys analizuotos vaiko raidos ir kritinio socialinio darbo požiūriu. Tyrimo duomenims rinkti taikytas pusiau struktūruoto interviu metodas su nestruktūruoto interviu intarpais. Tyrimo atrankos metodas – tikslinis. Imtis sudaryta pasirinkus kriterinį atrankos būdą. Tyrime dalyvavo penkios informantės. Tyrimas atskleidė, kad vaikų išgyvenimus apima ne tik sunkumai po paėmimo iš šeimos, bet ir neigiami vaikystės prisiminimai, kuriuose dominuoja tėvų gėrimo istorija, blogos mamos vaizdinys, socialinių darbuotojų vizitai, skirtingai patenkinami asmeniniai poreikiai. Tyrimo rezultatai parodė, kad tyrimo dalyvės atskyrimą nuo savo namų ir šeimos dažniausiai vertino kritiškai. Vidiniai resursai, kurie padėjo išgyventi atskyrimo momentą, buvo atsakomybės jausmo turėjimas, privalėjimas būti stipriu žmogumi, siekis nebekartoti mamos klaidų ir nenutrūkęs bendravimas su mama. Išorinius resursų šaltinius tyrimo dalyvės siejo su artimųjų nenusigręžimu, teigiama nauja aplinka. Kritinės teorijos perspektyvoje atskleista, kad profesionalo vaidmuo tyrimo dalyvių akyse matomas skirtingai, tačiau ryškiausia tendencija – kritiškas požiūris į profesionalą. Vaikų akyse profesionalas matomas kaip tas, kuris, rodydamas galią ir tokiu būdu dominuodamas, išardo šeimą.
Recently there are more and more loudly spoken about deinstitutionalization of orphanages, while situation in the system of social services suggests that there are many unsolved issues that have to be investigated and discussed. Subjective experiences of a child that was removed from a family his/her emotions, coping of situation are not disused in scientific literature in Lithuania. It is important to look back at a child and analyse experiences of children who survived removal from family and had institutional care experience in order to hear child’s emotions, experiences while being separated from a family. The Research question is what kinds of experiences are revealed by children stories about child’s take out from the family and provision of assistance start? The Research aim is to reveal subjective experience of children that were removed from family through the point of view of development and critical perspective. The Research objectives: 1) to explain the children living at home experience through the perspective of development theories 2) identify what external and internal resources help children survive separation from the family and home from a critical perspective; 3) to acknowledge how children themselves in temporary custody, evaluate professionals who work with families and children from a critical perspective. The study was based on interpretative-constructivist ontology and epistemology subjective. Children’s subjective experience of removal from families analyzed in terms of child’s development and critical social work perspective. The study used data collection of a semi-structured interview method with unstructured interviews inserts. Applied selection method in research is target. Sample arranged in terms of criteria-selection method. In the Research anticipated five informants. The study discloses that children’s experiences include not only difficulties after removal from the family, but also negative childhood memories which are dominated by their parents drinking history, the image of bad mother, social worker visits, differently fulfilled personal needs. The results show that participants of the research removal from their home and families usually evaluated critically. Internal resources which helped to survive the moment of separation were having a sense of responsibility, obligation to be a strong person, the desire not to repeat mother’s mistakes and uninterrupted communication with mother. External sources that participants were related with were not turning away from their siblings, positive new environment. Critical theory perspective posits that the role of the professional in the eyes of research participants was observed differently, nevertheless, the most prominent trend – a critical approach to a professional. Professional in the eyes of children is seen as the one who is showing the power and thus through domination dismantle the family.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34917
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34917
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
leonile_zemulaityte_md.pdf1.19 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

84
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.