Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34916
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Zavadskienė, Justina
Supervisor: Ruškus, Jonas
Title: Socialinio darbo potencialas probacijoje stipriųjų pusių perspektyvos požiūriu
Other Title: Social work potential in probation from the perspective of strengths
Extent: 85 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbas;Probacija;Stipriųjų pusių perspektyva;Social work;Probation;Strength perspective
Abstract: Nusikalstamumo kaip socialinio reiškinio nepavyksta išvengti nė vienai valstybei. Tikintis didesnės nusikaltimų prevencijos Lietuvoje, 2012 m. įsigaliojo Probacijos įstatymas, kurio tikslas – teistų asmenų priežiūra bei kontrolė ir sėkminga jų resocializacija visuomenėje. Teisti ar pataisos įstaigose buvę asmenys yra labai specifinė visuomenės grupė, su kuria dirbant reikia ne tik visapusio profesionalumo savo darbo srityje, bet, siekiant šių asmenų resocializacijos, itin naudingas ir socialinio darbo teorijų bei metodų išmanymas. Taigi šio darbo tikslas – atpažinti socialinio darbo potencialą probacijoje iš stipriųjų pusių perspektyvos. Tikslui atskleisti išsikelti tokie uždaviniai: 1. Apibūdinti Probacijos darbuotojų veiklas ir vaidmenis, kaip socialinio darbo potencialą, probacijos sistemoje. 2. Apibūdinti resocializacijos sampratą Probacijos kontekste. 3. Atskleisti stipriųjų pusių perspektyvos, kaip socialinio darbo potencialo, taikymą probacijoje. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas, o duomenims rinkti – pusiau struktūruotas interviu. Tyrime remtasi interpretuojamąja-konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine-interpretuojamąja epistemologija. Tyrime dalyvavo 3 probuojamieji vyrai, kurių amžius – nuo 31 iki 53 metų, ir 3 probacijos tarnybos pareigūnės – inspektorės moterys, kurių amžius – nuo 27 iki 43 metų. Tyrime gautiems duomenims analizuoti pasitelktas turinio analizės metodas. Gauti tyrimo duomenys parodė probacijos pareigūnų – inspektorių ir socialinių darbuotojų veiklų bei vaidmenų tapatumą. Probacijos darbuotojai ne tik atlieka tiesiogines savo pareigas – prižiūri ir kontroliuoja teistus asmenis, bet ir patys teikia socialinę pagalbą ar nukreipia jos link, o socialinio darbuotojo vaidmenį įvardija kaip vieną pagrindinių savo darbo specifikoje. Svarbų vaidmenį probacijos inspektoriai atlieka ir probuojamųjų resocializacijos procese, palaikydami, paskatindami ir motyvuodami prižiūrimus asmenis teigiamiems pokyčiams bei bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, kurios gali būti suinteresuotos probuojamųjų resocializacija. Probacijos veikloje galima rasti ir daug stipriųjų pusių perspektyvos apraiškų, nes dirbant su probuojamaisiais intensyviai ieškoma jų vidinių ir išorinių stiprybių, skatinamas tikslų išsikėlimas, naudojami konkretūs metodai asmenų išsikeltų tikslų siekimui skatinti ir motyvacijai didinti. Nors, kaip parodė tyrimas, viena didžiausių probuojamųjų stiprybių yra šeima, probacijos tarnybos inspektoriai ne mažesnį dėmesį kreipia ir į teistų asmenų socialinę aplinką bei stengiasi sukurti kuo didesnį socialinės paramos tinklą aplink prižiūrimą asmenį. Remiantis tyrime gautais duomenimis, darbe pateikiamos rekomendacijos Probacijos tarnybų darbuotojams, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vyriausybei ir kitiems šios srities tyrėjams.
Crime, as a social phenomenon, is inevitable for any country. In hopes of higher crime prevention, a new law was adopted in Lithuania in 2012 – Law of the Republic of Lithuania on Probation. The purpose of this law is the supervision and control of convicts and their successful resocialisation. Convicts or people that have spent some time in detention centres belong to a very specific group of society. Specialists who work with the people from this group must not only be complete professionals in their area, but should also know theories and methods of social work if they want to achieve the resocialisation of the mentioned type of people. Therefore, the aim of this paper is to identify the potential of social work in probation from the perspective of strengths. The following objectives were introduced to achieve the aim: 1. Define the activities and roles of probation employees as a potential of social work in probation system; 2. Define the concept of resocialisation in probation context; 3. Reveal the application of strength perspective as a social work potential. A qualitative research method was selected for the analysis, and the data were gathered through a semi-structured interview. The study is based on the interpretative-constructivist ontology and subjective-interpretative epistemology. The following people took part in the research: 3 probated men between 31 and 53 and 3 female probation officers-inspectors between 27 and 43. The data obtained were analysed using a content analysis method. The data showed the similarities of activities and roles between the probation officers-inspectors and social workers. Along with their direct duties, probation officers have other functions as well: they supervise and control convicted people and provide social support themselves or tell them where to get it, and they identify the role of a social worker as one of the main roles in their job. The inspectors play an important role in the resocialisation of the people on probation: they show support and motivate these people to make positive changes in their lives, as well as cooperate with other institutions that may be interested in the resocialisation of the people on probation. A lot of strength perspectives may be found in the probation activities, since, when working with the people on probation, their internal and external strengths are emphasised and they are motivated to find purposes in their lives. Specific methods are used to motivate these people to fulfil these purposes and increase their motivation in general. Even though the research showed that one of the biggest strengths of the people on probation is their family, the probation inspectors focus as much on the convicts’ social surroundings and attempt to create a large network of social support around the person under supervision. Based on the data received, this thesis includes recommendations for the employees of probation offices, Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Lithuania, and researchers in this field.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34916
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34916
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justina_zavadskiene_md.pdf1.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

996
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.