Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34872
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Makarevičiūtė, Kamilė
Supervisor: Staniulienė, Sonata
Title: Korupcijos Lietuvos organizacijose analizė
Other Title: The analysis of corruption in Lithuanian organizations
Extent: 136 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Korupcija;Kyšininkavimas;Nepotizmas;Organizacija;Corruption;Bribery;Nepotism;Organization
Abstract: Šis darbas pristato korupcijos problemą Lietuvos organizacijose ir pagrindinis darbo tikslas yra įvertinti korupcijos problemos suvokimą Lietuvos organizacijose. Analizė yra išskirstyta į tris pagrindines darbo dalis: teorinėje darbo dalyje pristatoma korupcijos samprata, korupcijos formos ir rūšys, dėl kokių priežasčių kyla korupcija organizacijose, pristatomos galimos korupcijos pasekmės ir jų sprendimo būdai. Praktinėje darbo dalyje atliekama respondentų apklausa, jos rezultatai analizuojami palyginamosios, grafinės ir regresinės analizės metodais, tikrinas sąryšis tarp korupcijos formų ir organizacijos skirtingų tipų. Taip pat pateikiami 3 praktiniai korupcinių veiksmų atvejai organizacijose. Trečioje darbo dalyje pateikiami problemos sprendimo būdai, išreiškiama autoriaus pozicija korupcijos problemos organizacijose atveju. Išanalizavus darbe pateiktą informaciją pateikiamos aiškios ir susitetintos išvados.
This analysis presents the problem of corruption in Lithuanian organizations and the main aim is to assess the understanding of the problem of corruption in Lithuania organizations. The analysis is devided into three main working parts: theoretical part introduces the concept of corruption, corruption forms and types, the reasons why corruption emerges in organizations, the potential consequences of corruption and their solutions. In the practical part of the work carried out in the respondents to the survey, the results of survey are analized by comparative analyzes, graphical and regression analysis methods, checking the relationship between corruption and forms of organizations of different types. Also in practical part 3 cases of corrupted organizations are represented. The third part introduces and provides solutions to the problem, the author's position expressed in the problem of corruption organizations case. The analysis of the work of the information presented in a clear conclusions.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34872
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34872
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
kamile_makareviciute_md.pdf2.49 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

117
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.