Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34871
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Vrubliauskas, Edvinas
Title: Tarp kontrolės ir laisvės: jaunuolių, gyvenančių lydimame būste, atvejis
Other Title: Between control and freedom: the case of youngsters living in a half way home
Extent: 70 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Lydimas būstas;Laisvė;Kontrolė;Santykiai;Half way home;Freedom;Control;Relations
Abstract: Šiuo metu Lietuvoje yra ieškoma naujų formų, kaip lydėti be tėvų globos augusius jaunuolius, nes dideli globos namai turi būti uždaryti iki 2020 metų. Kai kuriuose miestuose jaunuoliai jau pradėti apgyvendinti mažesniuose būstuose, tačiau šiuo metu jie labiau atlieka butų funkcijas. Kad jie taptų socialine paslauga, būtinos naujos laikysenos, vertybės, reflektuotas santykis su jaunuoliais. Tad šio tyrimo tikslas yra atskleisti jaunuolių gyvenimo lydimame būste patirtis socialinio darbo požiūriu. To siekiau pristatydamas jau veikiančio lydimo būsto tikslus, iššūkius ir gerąją patirtį. Ypatingą dėmesį skyriau santykiui tarp socialinio darbuotojo ir jaunuolio, analizuodamas, kaip tame santykyje atsispindi galia. Tyrime nemažai analizuoju skirtumus tarp globos namų ir lydimo būsto kaip dviejų skirtingais darbo principais grįstų disciplinų. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas, tiriamųjų atranka buvo tikslinė. Imties vienetais buvo pasirinkti du jaunuoliai, augę vaikų globos namuose nuo vaikystės ir gyvenę lydimame būste, taip pat trys socialiniai darbuotojai, kurie dirba socialinį darbą lydimame būste ir turi įgytą aukštąjį socialinio darbo arba psichologo išsilavinimą. Tyrimas parodė, kad santykio atsiradimas yra būtina sąlyga, jog prasidėtų pokytis jaunuolio gyvenime. Santykiui užsimegzti reikia laiko, ir abiem pusėms reikia jėgų ir kantrybės išbūti jo kūrimosi fazėje. Darbuotojas atsiranda įtampos lauke: viena vertus, jis turi įgauti jaunuolio pasitikėjimą, kita vertus, jo rankoje yra didelė galia, kuri pasireiškia per reikalavimą laikytis susitarimų, taisyklių priminimą, stebėjimą. Galios pasireiškimą tyrime atskleidė M. Foucault teorijos. Taip pat tyrime atsiskleidė gerai funkcionuojančio komandinio darbo svarba bei būtinybė komandai gauti palaikymą iš išorės. Taip pat analizavau namų sąvoką: namai nėra vien tik fizinė, tačiau labiau emocinė erdvė, kurios individualumą iliustravo home theory. Manau, Lietuvoje prasidėjęs procesas seka uždavinį iš „namo“ lydimus būstus padaryti jaunuolių namais tiek fizine, tiek emocine prasme.
At the moment in Lithuania it is being searched for new ways of working with care leavers, because care houses should be closed till 2020. In some cities of Lithuania care leavers have already been accommodated in smaller flats, but for the moment they are only flats. To make it half way home, we need new attitudes, values and reflected relation with youngsters. Consequently, the aim of the theses is to reveal the experiences of youngsters, who lived in a half way home. To achieve this aim l revealed the aims, challenges and positive experience of a half way home. I concentrated on a relation between social worker and a care leaver, especially analysing, how the power functions in this relation. In the research I paid attention and analysed two different disciplines: care houses and half way homes. Qualitative strategy of a research was appealed in order to reveal the aim of the theses. The research involved two care leavers, who lived in a care house and in a half way home, and three social workers, who for at least three years worked in a half way home and who have university education in social work. The results revealed that the trust based relation between social worker and a care leaver is fundamental to stimulate a change in a youngster’s life. The development of a relation needs time and it is a challenge for both sides to stay in this uncertainty. The social worker appears in a tension field: on one hand, he has to support the trust based relation, but on the other hand he has high power to demand keeping the rules and agreements in a half way home. The function of power was revealed analysing M. Foucault theories. A well-functioning team and an external supervisor turned out to be necessary factors for qualitative social work in a half way home. As well in a research I revealed the definition of home: it is not only physical, but as well emotional place. The individual definition of it was revealed by home theory. I believe that the process, which is going on in Lithuania at the moment, aims to make a home out of a shelter.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34871
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34871
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
edvinas_vrubliauskas_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

72
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.