Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34870
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Paplevkinas, Karolis
Supervisor: Jonkus, Dalius
Title: Estetinės muzikos galimybės
Other Title: The aesthetical possibilities of music
Extent: 70 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Muzika;Estetika;Galimybės;Ekspresyvumas;Music;Aesthetics;Possibilities;Expressiveness
Abstract: Muzika yra vienas iš labiausiai populiarių estetinių menų. Šiame darbe yra tyrimas klausimui kiek muzika turi estetinių galimybių. Muzika turi kai kurias galimybes paskleisti reikšmes ir šiame darbe yra šių galimybių analizė. Muzika yra struktūra, kuri turi tam tikras taisykles ir organizavimo būdus. Šiame darbe pagrindinė nuomonė yra, kad muzikos tikslas yra estetinis. Absoliuti muzika nėra panaši į reprezentatyvius menus, bet kai muzika turi vokalinius atlikėjus ir žodžius – muzika gali reprezentuoti dalykus. Muzika nėra tas pats, kas yra kalba, bet kalba gali būti muzikinės struktūros dalis. Šis darbas aprašo muzikos savybes. Šiame darbe yra tyrimas apie galimas muzikinio darbo reikšmes. Vienas iš tikslų yra suprasti ryšį tarp muzikos ir emocijų. Kitas svarbus tikslas yra suprasti muzikos vaidmenį, kai muzika yra lyginama su kitais menais. Vienas iš tikslų yra parodyti muzikos unikalumą ir kiek muzika yra svarbi žmogui. Muzikos darbas yra meno darbas, bet tai yra labai ypatingas ir unikalus meno darbas. Tai yra skirtingos rūšies menas negu vizualiniai menai ir poezija. Bet tai gali naudoti kalbą savo struktūroje ir gali praturtinti patyrimus vizualių menų, pavyzdžiui, muzika gali būti naudojama filme kaip garso takelis. Muzika turi ekspresyvų turinį. Ekspresyvus muzikos turinys yra išreiškiantis emocijas žmonėms. Muzika yra dinamiškas procesas, kuris yra kažkokios rūšies judėjimas. Čia yra kažkokia galimybė, kad muzika yra sujungta su mentalinėmis sąmonės būsenomis. Estetinė žmogaus reakcija yra priklausanti nuo klausymosi akto. Muzika yra daug didesnis menas negu paprasta imitacija gamtinių garsų. Vokalinis muzikos atlikimas turi šiokią tokią pridėtinę vertę, nes tai yra kurianti tam tikrą papildomą estetinį įkvėpimą muzikos darbui. Žmonės dažnai jaučia kažkokią didesnę reikšmę muzikoje, negu emocinę ekspresiją, ir galbūt jie yra teisūs, nes kartais muzika gali būti reprezentatyvi. Moderniais laikais prasidėjo naudojimasis iPod ir šis prietaisas praturtino klausymosi galimybes. Taip pat, mūsų laikais kompiuteriai generuoja daugybę muzikinės medžiagos. Bet muzikos klausymasis vis dar yra estetinė patirtis ir čia nėra pokyčio apie šio meno vaidmenį estetikoje.
Music is one of the most popular aesthetical arts. In this work my goal is to do research and raise the question how much aesthetical possibilities music has. Music has some abilities to spread meanings and in this work I did analysis of these possibilities. Music is structure which is having some rules and ways of its organization. In this work main point is the reason of music in aesthetical aspect. Absolute music is not similar to representative arts, but when music is having vocal performers and words – music can represent things. Music is not the same as language, but language can be a part of musical structure. This work describes characteristics of music. In this work I’m talking about all possible meanings of musical work. One of the goals is to understand connection between music and emotions. Another important goal is to understand role of music, then music is compared to other arts. One of the goals is to show unique character of the music and how much music is important for the human. Work of music is work of art, but it is very special and unique work of art. It is quite different kind of art compared to visual arts or poetry. But it can use language in its structure, and can enrich experience of visual arts, for example music can be used in movies, as soundtrack. Music has expressive content. Expressive content of music is basically expressing emotions of humans. Music is a dynamical process who is some kind of movement. There is some possibility that music is somehow connected with mental states of mind. Aesthetical reaction of person is depending on act of listening. Music is a lot of bigger art then simple try to imitate natural sounds. Vocal performance of music has some additional value, because it is making some additional aesthetical influence to work of music. Humans in music often are feeling more meaning than emotional expression, and maybe they are right, because sometimes music can be representational. In modern times everyone started using iPod’s and similar devices to enrich abilities of listening. Also nowadays computers are generating a lot of musical stuff. But listening of music still is aesthetical experience and there is no change about role of this art in aesthetics.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34870
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34870
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karolis_paplevkinas_md.pdf765.72 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

462
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.