Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34864
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Rišys, Marius
Supervisor: Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė
Title: Šeimos socialinio funkcionavimo atstatymas išgyvenus skyrybų procesą socialinio darbuotojo vaidmens beieškant
Other Title: The restoring of family social functioning surviving after divorce process: looking for roles of social worker
Extent: 76 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Šeima;Skyrybos;Socialinis funkcionavimas;Family;Divorce;Social function restoration
Abstract: Šeima senėjančioje visuomenėje yra reikšmingas darinys, užtikrinantis tautos tęstinumą. Šeimoje perduodamos tradicijos, pasaulėžiūra, visuomenei priimti elgesio būdai. Tikėtina, kad vaikai, augantys darnioje, vertybėmis besivadovaujančioje, lygiateisiškumo principu besivadovaujančioje šeimoje, gebės kurti saugius ir pagarbius santykius su kitais žmonėmis. Skyrybų procesas – tai reiškinys, visais atvejais daugiau ar mažiau sutrikdantis šeimos socialinį funkcionavimą ir įnešantis pokyčių skyrybas išgyvenančių žmonių gyvenime. Skyrybos laikytinos krize ir traumuojančia patirtimi, nes visiems šeimos nariams tenka įveikti įvairias netektis: statuso, socialinės paramos, santykių su draugais ir šeimos nariais, pasitikėjimo savimi ir aplinka. Tyrimo klausimas – kaip padėti skyrybas išgyvenančiai šeimai atstatyti socialinį funkcionavimą? Tyrimo tikslas – atskleisti skyrybas išgyvenusių asmenų patirtis, siekiant atstatyti šeimos funkcionavimą. Tyrimo tikslui pasiekti buvo taikomi šie metodai: 1. Literatūros šaltinių analizė. 2. Respondentų apklausa – pusiau struktūruotas interviu. 3. Temų analizės metodas. Tyrime dalyvavo šeši asmenys, išgyvenę skyrybų procesą. Pasak tyrimo dalyvių, įvykus skyryboms, asmenys susiduria su tokiomis problemomis kaip apsunkintas tėvų ir vaikų bendravimas, taip pat su netekties jausmu – prarandami įprasti vaidmenys ir asmenys, nutrūksta socialiniai ryšiai. Bandydami pagelbėti sau, skyrybas išgyvenantys asmenys mėgina naudoti tokias savipagalbos formas: savo patirčių lyginimą su kitų patirtimi, savirealizaciją ir pagalbą kitiems, dvasinio tobulėjimo būdus. Socialinis darbuotojas skyrybų procese gali atlikti mediatoriaus, konsultanto vaidmenis, padėti įžvelgti ateities perspektyvas įvertinant paties kliento vidinius resursus, gebėjimus ir galimybes įveikti pokyčius ir prie jų prisitaikyti.
Family in an aging society is an important derivative of ensuring the continuity of the nation. Children who are raised in a cohesive family will be able to create a respectful and wholesome relationship with the surrounding people. Divorce is a phenomenon which is more or less disrupts family social functioning. Divorce is a critical moment when the family has to survive the loss: the role, status, social support, relationships with friends and family. The research question: how to help families experiencing divorce to restore social functioning? The aim was to reveal divorce survivors experience to restore the functioning of the family. The research objective methods were used: 1. Analysis of the published literature. 2. Semi-structured interviews. 3. Topics analysis method. The study involved six people survived the divorce process. According to a survey of participants, in the event of divorce people are faced with such problems as difficulty in communication between parents and children, as well as the loss of traditional roles and friends, interrupted social relations. Through divorce process people try to help for themselves using these methods: comparing their experiences with others’, self-realization and helping others, spiritual development methods. A social worker in the process of divorce can perform the role of mediator, consultant, helping to discern the future prospects of assessing the client’s internal resources, skills and capabilities to cope with change and adapt to them.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34864
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34864
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
marius_risys_md.pdf702.83 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

310
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.