Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34863
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Bielytė, Jurgita
Title: Vidinės komunikacijos verslo procesuose gerinimas įmonių grupės pavyzdžiu
Other Title: Improvement of internal communication in business process on an example of companies' group
Extent: 130 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Vidinė komunikacija;Verslo procesai;Reinžinerija;Procesų valdymas;Internal communication;Business process;Reengineering;Process management
Abstract: Šio magistro baigiamojo darbo tikslas yra įvertinus vidinės komunikacijos ir verslo procesų sąryšį Lietuvoje įsteigtoje įmonių grupėje, parengti projektą, kurį įgyvendinus būtų įdiegta bendra verslo procesų valdymo sistema, užtikrinanti sklandesnį veiklų įgyvendinimą ir tuo pačiu efektyvesnį įmonių grupės tikslų siekimą. Pirmoje dalyje pateikta mokslinės literatūros ir tyrimų apie vidinę komunikaciją bei verslo procesus organizacijose analizė, atskleidžiamos šių koncepcijų teorinio susiejimo galimybės. Antroje dalyje aprašomas atliktas vidinės komunikacijos bendruose verslo procesuose tarp įmonės grupės narių vertinimo tyrimas: pristatoma įmonių grupė, kurioje vykdomas tyrimas, nurodomi bendri verslo procesai, aprašoma tyrimo atlikimo eiga, jo instrumentai ir matuojami požymiai. Kokybinio (interviu) ir kiekybinio (anketinės apklausos) tyrimo metodų dėka gauti duomenys analizuojami, atitinkama forma pateikiant jų rezultatus. Suformuluojamos tyrimo duomenų analizės būdu gautos išvados. Trečioje dalyje, remiantis apžvelgtomis teorijomis ir tyrimų analizės metu suformuotomis išvadomis, pasirenkama viena iš problemos sprendimo alternatyvų (Labbis4.PRO veiklos valdymo sistema) ir parengiamas bendras jos įgyvendinimo įmonės grupės narėse projektas.
The purpose of this master paper is to assess the tie-up between internal communication and business processes in the group of companies established in Lithuania and develop the implementation project due to which an integral system of business process management that ensures a smoother implementation of business activities and effective goal achievement in the group of companies would be installed. In the first part of the paper the scientific literature and research on internal communication and business processes in the organizations are analyzed when revealing the linking opportunities of these theoretical concepts. In the second part of the paper the research of internal communication in business processes among the companies which are the group members is described. At first the group of companies and the main business processes are presented. Besides, the conducted research process is described as well as its instruments and measured attitudes. The data is analyzed and the results are presented graphically using qualitative (interviews) and quantitative (questionnaire) research methods. The conclusions of the research are made, too. In the last part of the paper which is based on the overview of the theories and conclusions found in the analysis, one of the alternatives to solve the problem is selected - Labbis4.PRO Process Management System. Finally, the program is prepared to be installed and used in the companies which are the group members.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34863
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34863
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
jurgita_bielyte_md.pdf2.37 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 23, 2019

Download(s)

2
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.