Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorVaitkienė, Paulina
dc.contributor.authorSincevičiūtė, Rūta
dc.date.accessioned2017-06-13T12:11:44Z
dc.date.available2017-06-13T12:11:44Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34862
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34862-
dc.description.abstractGliomos išlieka dažniausiai nustatomu centrinės nervų sistemos (CNS) supiktybėjimu, koreliuojančiu su trumpa pacientų išgyvenimo trukme. DNR metilinimas laikomas vienu pagrindinių mechanizmų, reguliuojančių genų raišką, todėl tokios reguliacijos sutrikimai siejami su daugybe skirtingų navikų tipų, įskaitant ir gliomas. Taigi pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo nustatyti DNR metilinimo ir raiškos pokyčius bei jų tarpusavio sąsajas skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose, įvertinant sąsajas su klinikiniais pacientų duomenimis. Tikslui pasiekti, tyrimo metu analizuoti MMP2 ir miR – 34a genų, patologijos atveju susijusių su mestastazių formavimo procesu, sutrikusia apoptozės reguliacija, metilinimo statusas bei raiškos pokyčiai iRNR ir baltymo lygmenyje. Tyrimo eigoje, naudojant metilinimui jautrią polimerazės grandininę reakciją (MS – PGR), analizuoti 192 skirtingo piktybiškumo laipsnio chirurgiškai pašalintų gliomų mėginiai. MMP2 atveju metilinimas nustatytas 64,6 proc., o miR – 34a – 32,5 proc., atvejų. Nustatytas reikšmingai ilgesnis pacientų su metilintu MMP2 geno promotoriumi išgyvenamumas (p < 0,001). Taip pat parodytas ryšys tarp MMP2 ir miR – 34a promotorių metilinimo ir gliomų piktybiškumo laipsnio (p <0,05) . Genų raiškos analizė atlikta, naudojant tikro laiko polimerazės grandininę reakciją (TL –PGR) su Taqman zondais, o santykinis raiškos pokytis vertintas naudojant 2-ΔΔC metodą. MMP2 atveju nustatytas ryšys tarp promotoriaus metilinimo ir geno raiškos sumažėjimo (p = 0,0137) taip pat stebėtas raiškos didėjimas, didėjant gliomos piktybiškumo laipsniui. Nustatytos reikšmingos sąsajos tarp tirtųjų žymenų raiškos ir pacientų išgyvenimo trukmės. Tyrimo metu, naudojant Western blot ir ELISA nustatyti sąsajų su raiška baltymo lygmenyje nepavyko (p > 0,05). Tyrimu parodyta, kad DNR metilinimas galimai daro įtaką gliomagenezei ir koreliuoja su prastesnėmis klinikinėmis prognozėmis, o MMP2 galėtų būti naudojamas kaip prognostinis žymuo gliomų prognozės vertinimui, tačiau reikalingi detalesni tyrimai su didesnėmis pacientų imtimis.lt_LT
dc.description.abstractGliomas are the most frequent central nervous system malignancies that are associated with short survival rate. DNA methylation is thought to be one of the main mechanism controlling gene expression, thus disorders of this regulation are associated with many different types of tumors, including gliomas. Consequently the main aim of this study was to evaluate DNA methylation frequency, expression alterations, it’s interdependency in different grades of glioma and interface with clinical patient’s data. In order to reach the aim, MMP2 and miR – 34a genes that are related to metastasis formation and impaired regulation in apoptosis during the course of pathological process, methylation status and expression changes in iRNA and protein level were analysed. In this study, using methylation specific polymerase chain reaction (MS – PCR), 192 tissue samples of different grades of surgicaly rejected glioma were analysed. Data revealed that MMP2 gene was methylated in 64,6 % and miR – 34a in 32,5 %. cases. Study revealed statistically significant longer overall survival with methylated MMP2 gene promoter (p < 0,0001). Also relationship between MMP2, miR – 34a promoter methylation and glioma malignancy was determined (p <0,05). Gene expression analysis was performed with real time polymerase chain reaction (RT – PCR) with Taqman, relative expression measured using 2-ΔΔC method. It was revealed that exists significant correlation between MMP2 promoter methylation and decrease in gene expression (p = 0,0137), also increase in mRNA expression corresponding to glioma malignancy were detected. What is more, correlation between marker’s expression profile and patient’s overall survival was shown. In case of Western blot and ELISA, it was failed to show any significant corellations with expression in protein level (p > 0,05). This study revealed potentially DNA methylation effect on gliomagenesis and possible correlations with worse clinical outcomes, besides MMP2 could be used as a prognostic marker in glioma diagnosis, however futher analysis are required.en_US
dc.format.extent53 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-16, nr. 34862, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectGliomoslt_LT
dc.subjectMMP2en_US
dc.subjectmiR - 34aen_US
dc.subjectDNR metilinimaslt_LT
dc.subjectBaltymų ir iRNR raiškalt_LT
dc.subjectGliomalt_LT
dc.subjectDNA methylationen_US
dc.subjectProtein and mRNA expressionen_US
dc.subject.otherBiologija / Biology
dc.titleMMP2 ir miR – 34a genų promotorių metilinimo ir raiškos tyrimai skirtingo piktybiškumo laipsnio CNS gliomoselt_LT
dc.title.alternativeMMP2 and miR-34a promoter methylation and expression studies in different grades of CNS gliomaen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

82
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

244
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.