Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34811
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kuginienė, Rita
Supervisor: Ruškus, Jonas
Title: Sutrikusio intelekto asmenų įdarbinimas kritinio socialinio darbo požiūriu: tarp didelių poreikių ir nulinių galimybių
Other Title: People with intellectual disabilities employment on critical social work point of view: between significant needs and opportunities of zero
Extent: 87 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbuotojas;Sutrikusio intelekto asmuo;Integracija;Įsidarbinimas;Social worker;Intellectual disabilities people;Integration;Employment
Abstract: Neįgalieji sudaro visuomenės asmenų grupę, kuri priklauso socialiniai atskirčiai, jie apsiriboja minimaliu išsilavinimu, iškritimu iš darbo rinkos ir atsiduria uždarame rate (Okunevičiūtė Neverauskienė, 2011). Tyrime iškeltu klausimu siekta atsakyti kokios yra sutrikusio intelekto asmenų įsidarbinimo galimybės, atskleidžiant socialinio darbuotojo vaidmenis, kurie įtakoja šių asmenų darbo poreikiui. Tyrimo objektas - socialinio darbuotojo vaidmenys, siekiant sutrikusio intelekto asmenų įdarbinimo. Tyrime buvo įsikeltas tikslas - atskleisti darbo reikšmę ir įdarbinimo galimybes sutrikusio intelekto asmenims, kritinio socialinio darbo požiūriu. Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: 1. Aptarti darbo reikšmę ir įdarbinimo galimybes sutrikusio intelekto asmenims jų pačių požiūriu. 2. Išsiaiškinti neįgaliųjų įdarbinimo spragas Lietuvoje remiantis instituciniu požiūriu. 3. Atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenis sutrikusio intelekto asmenų įdarbinime iš socialinių darbuotojų perspektyvos. Siekiant atskleisti darbo reikšmę ir įdarbinimo galimybes sutrikusio intelekto asmenims buvo pasirinktas kokybinis tyrimas, remiantis kritinio socialinio darbo perspektyva, kuri teigia, kad kritinio socialinio darbo pagrindą sudaro žmogaus teisių principais grįstos bendros žmogaus vertybės, kurių imasi socialiniai darbuotojai, siekdami pagalbos žmogui. Tyrimo duomenų rinkimui buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo dalyviai: du sutrikusio intelekto asmenys, trys socialiniai darbuotojai, dirbantys su sutrikusio intelekto asmenimis, vienas darbo biržos atstovas, vienas profesinės reabilitacijos centro specialistas. Pasirinkti skirtingų sričių tyrimo dalyviai, leido kuo detaliau atskleisti sutrikusio intelekto asmenų įdarbinimo problemas ir atskleisti socialinių darbuotojų vaidmenis įdarbinimo procese iš kiekvienos tyrimo dalyvių perspektyvos. Tyrimo metu gauti duomenys buvo analizuojami pagal Grindžiamosios teorijos analizės metodą. Buvo išskirtos kategorijos ir dimensijos. Tyrimo analizės metu gauti duomenys leido tiksliau įvardyti sutrikusio intelekto asmenų darbo poreikį, įsidarbinimo problemas, atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenis dalyvaujant šių problemų sprendimo procese ir atskirų institucijų pagalbą įdarbinant sutrikusio intelekto asmenims.
Disabled people are the part of society who belongs to social exclusion, they are restricted by minimal education, falling out from labor market and found themselves in a close circle (Okunevičiūtė Neverauskienė, 2011). With the question held in the research it was aimed to answer what are the opportunities of employment of disabled people by revealing roles of social worker who affects the need of work of such people. The object of the research is the roles of social worker while seeking employment of intellectual disabilities people. The held aim in the research is to reveal the meaning of work and employment opportunities for people with intellectual disabilities on critical social work point of view. For the achievement of the aim of the research there were held the following tasks: 1. To discuss the meaning of work and employment possibilities for intellectual disabilities people on their point of view. 2. To find out the disabled employment gaps in Lithuania according to the institutional approach. 3. To reveal roles of social worker in intellectual disabilities people employment from the perspective of social workers. Seeking to reveal work meaning and employment possibilities for intellectual disabilities people there was chosen quality research according to the perspective of social work which states that the basic of critical social work is consisted of common human values based on human rights principles and activities rising from these values undertaken by social workers seeking change during person support process. For the research data collecting methodology there was chosen semi-structured interview. Participants of the research: two people with intellectual disabilities, three social workers who work with people with intellectual disabilities, one representative of Labour Exchange, one specialist of professional rehabilitation. There were chosen participants from different areas who let to reveal problems of employment of people with intellectual disabilities in more detailed way and roles of social workers in employment process from each perspective of the research participants. During the research received data were analyzed according to the methodology of Grounded Theory. There were pointed categories and for each category there was assigned dimension. Data received during the research analysis let to name the need of work of people with intellectual disabilities accurately, their employment problems, reveal roles of social worker during participation of these problems solving process and support of separate institutions during employment of people with intellectual disabilities.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34811
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34811
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rita_kuginiene_md.pdf595.82 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

320
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

56
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.