Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34797
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Kazanskienė, Renata
Title: Asmens su intelekto negalia orumo konstravimas: „Arkos“ bendruomenės atvejis
Other Title: Construction of dignity of person with intellectual disability: the case of community “Arkaˮ
Extent: 83 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Intelekto negalia;Orumas;„Arkos“ bendruomenė;Intellectual disability;Dignity;Community “Arka”
Abstract: Asmenys, turintys intelekto negalią, sudaro nemažą mūsų visuomenės dalį. Dauguma jų gyvena stacionariuose institucinės globos namuose, kuriuose vyraujanti „institucinė kultūra“ šiurkščiai pažeidžia jų žmogaus teises ir orumą. Antidiskriminaciniai įstatymai nėra veiksmingi, deinstitucionalizacijos procesas nevyksta, ir stacionarios institucijos kol kas lieka pagrindinės socialinių paslaugų neįgaliesiems teikėjos. Lietuvoje kaip alternatyva joms sunkiai kelią skinasi nevyriausybinės organizacijos, savo veiklą grindžiančios žmogiškosiomis vertybėmis ir pagarba žmogaus teisėms bei asmens orumui. Orumo skatinimo ir apsaugos aspektai šiose organizacijose nėra tyrinėti, todėl šio tyrimo tikslas yra atskleisti asmenų, turinčių intelekto negalią, orumo reikšmes „Arkos“ bendruomenėje. Tyrimo klausimas – kaip „Arkos“ bendruomenės nariai konstruoja asmenų, turinčių intelekto negalią, orumo reikšmes? Tyrimui atlikti taikyta kokybinė metodologija. Kokybinio tyrimo tipas yra socialinio konstruktyvizmo prieiga (approach). Duomenys buvo renkami taikant pusiau struktūruoto interviu metodą, duomenys analizuoti iš dalies remiantis grindžiamosios teorijos metodu pagal Krysik ir Finn duomenų analizės žingsnius. Tyrimo dalyviams atrinkti buvo pasirinktas tikslinės imties sudarymo būdas – intensyviųjų atvejų atranka. Tyrime dalyvavo intelekto negalią turintys asmenys ir jų mamos. Tyrimo metu gauti rezultatai parodė, kad orumo reikšmės „Arkos“ bendruomenėje yra pozityvios, skatinančios ir saugančios asmens orumą visose jo dimensijose: fizinės gerovės, psichologinės gerovės, galimybės įvykdyti einamas pareigas, socialinės integracijos, žmogiškojo mokymosi ir vystymosi, savarankiško apsisprendimo, lygiavertiškumo (Chan ir Bowpitt, 2005). Tyrimo metu gauti rezultatai leidžia daryti išvadas, kad intelekto negalią turinčių asmenų orumas buvo diskriminuojamas, o „Arkos“ bendruomenėje orumas yra puoselėjamas ir saugomas, tačiau didžiausias asmenų, turinčių intelekto negalią, troškimas įsidarbinti, dirbti apmokamą darbą ir taip prisidėti prie šeimos biudžeto bei būti naudingiems visuomenei taip ir lieka be galimybių įgyvendinti.
Individuals with intellectual disabilities represent a significant part of our society. Most of them reside at inpatient establishments of institutional care where the prevailing “institutional culture” roughly violates human rights and dignity. Anti-discriminations legislation is not efficient, the process of deinstitutionalisation does not work, and stationary establishments remain so far the main providers of social services to the disabled. In Lithuania, non-governmental organisations are pioneering alternatives to this, basing their activity on universal values and respect to the human rights and personal dignity. Aspects of promotion and protection of the dignity within these organisations have not been studied; therefore, the aim of the present research is to reveal the meanings of the dignity of individuals with intellectual disabilities within “Arka” community. The question of the research is as follows – how the members of “Arka” community are construing the meanings of the dignity of individuals with intellectual disabilities? The survey was carried out using qualitative methods. The approach of social constructivism was the type of the qualitative survey used. Data were collected using semi-structured interview method and analysed partially basing on the method of grounding theory by data analysis steps according to Krysik and Finn. The participants of survey were selected using the target sampling method of screening of intensive cases. Results of the survey revealed that the meanings of the dignity within “Arka” community are positive, promoting and protecting the dignity of an individual at all dimensions: physical well-being, psychological well-being, the ability to fulfil caring duties, social integration, human learning/development, self-determination and equal value (Chan and Bowpitt, 2005). Results of the survey enable to conclude that the dignity of individuals with intellectual disabilities was discriminated, and within “Arka” community, the dignity is being enhanced and protected; however, the realisation of the greatest desire of the individuals with intellectual disabilities, i.e. to be employed and paid for work performed and thus contribute to the family budget as well as to be useful to the society, remains impossible.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34797
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34797
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

88
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

224
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.