Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34789
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Stonys, Arnoldas
Supervisor: Urniežius, Rytis
Title: Muzikos specialybės studentų būsimos karjeros perspektyvos įvertinimas
Other Title: The evaluation of the perspective of future career of students of music speciality
Extent: 50 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Karjera;Muzikinis ugdymas;Karjeros planavimas;Career;Music education;Musical career
Abstract: Karjeros sąvoką traktuojama skirtingai, tačiau galima apibendrinti, kad karjera priklauso tiek nuo paties žmogaus, tiek ir nuo socialinės aplinkos. Jauno asmens užduotis yra labai svarbi, jie turi pasirinkti būsimą karjerą ir įdėti daug pastangų, kad ji būtų sėkminga. Studentams pasirinkusiems kelią link muzikos ypač sunku numatyti sėkmingą karjerą, nes asmuo turi būti kūrybiškas, turėti viziją, atrasti savo kryptį ir vaidmenį, bei žinoti savo pareigas. Šiuos veiksnius apsvarstę studentai patiria baimę ir nepasitikėjimą savimi žvelgdami į ateities perspektyvas. Todėl tampa sunku nustatyti, kokie yra muzikos studentų motyvacijos veiksniai, lemiantys juos pasirinkti muzikos karjerą. Tyrimo objektas – muzikos specialybę studijuojančių studentų perspektyvos pasirinkimas būsimai karjerai. Tyrimo tikslas – numatyti muzikos specialybę studijuojančių studentų profesijos pasirinkimo motyvacinius veiksnius ir karjeros perspektyvą. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti veiksnius, lėmusius muzikos specialybę studijuojančių studentų profesijos pasirinkimą. 2. Įvertinti studentų pasitenkinimą muzikos srities studijomis. 3. Išsiaiškinti studentų požiūrį į būsimos karjeros galimybes. Tyrimo metodai: mokslinė literatūros analizė ir anketinė apklausa. Atlikus mokslinės literatūros analizę, galima pastebėti, kad studentai siekdami karjeros jaučia baimę ir nežinomybę dėl galimų nesklandumų. Taip pat studijuodami savo pasirinktą programą jie yra techniškai paruošiami įeiti į darbo rinką. Tyrimo analizė parodė, kad studentai yra patenkinti savo pasirinkta studijų programa, jaučia palaikymą iš socialinės aplinkos ir tai suteikia motyvaciją. Be abejo kyla barjerų galinčių pakenkti sėkmingai karjerai, vienas iš pagrindinių yra maža darbo patirtis pagal turimą specialybę. Studentų požiūris į būsimos karjeros galimybes yra dvejopas, tiek baimė nusivilti, tiek noras tobulėti ir konkuruoti.
Career concept is treated differently, but it can be summed up that career depends on both the human and the social environment as well. A young person's task is very important, they need to choose a future career and put a lot of effort to make it successful. Students who choose the path towards music it is especially difficult to predict a successful career as a person is to be creative, to have a vision, to find one‘s own direction and role and know his/her responsibilities. Considering these factors, students experience fear and distrust of himself/herself looking at the prospects for the future. Therefore, it becomes difficult to determine what is are motivation factors of a music student influencing him/her to choose a career in music. The research object – the choice of perspective for the future career of the students of music speciality The aim of the research – to predict the motivational factors of choosing the profession and the perspective of career of students of music. The tasks of the research: 1. To analyze factors, determining the choice of profession of students of music speciality. 2. To evaluate students‘ stasisfaction with the studies of music. 3. To find out students‘ opinion about the possibilities of future career. Research methods: scientific literature analysis and survey. After the scientific literature analysis it can be noted, that students, trying to achieve their career feel fear and uncertainty of potential problems. Studying their chosen programme they are technically prepared to enter the labour market. The analysis of the research has revealed that students are satisfied with the study programme they had chosen, that they feel supported by the social environment, which increases their motivation. Of course, the hindrances, which can damage the successfull career, emerge and one of the main problems is little work experience of the speciality acquired. Students have a two- faced view towards the possibilities of the future career, as they feel both the fear of disappointment and the wish to develop and compete as well.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34789
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34789
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
arnoldas_stonys_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

250
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.