Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34772
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Butkevičiūtė, Gintarė
Title: An assessment of differences in accounting quality across CEE companies
Other Title: CRE įmonių apskaitos kokybės skirtumų įvertinimas
Extent: 82 p.
Date: 8-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Katalikiškasis Liuveno universitetas. Liuveno Verslo mokykla
Keywords: Accounting quality;Audit fee;Financial information;CEE companies;Apskaitos kokybė;Audito mokestis;Finansinė informacija;CRE įmonės
Abstract: The aim of this diploma paper is to assess the differences in accounting quality across CEE (central and eastern European) companies and define the factors explaining those differences. The paper consists of three main parts. In the first part of the paper the theoretical aspects of accounting quality are analyzed: the concept, its importance, as well as the review of prior research, their methodologies and measures used, and their results are presented. The second part of the paper presents the methodology of the empirical research. In this part, the research hypotheses are developed; the research methods, scope, and information sources are presented; and the limitations of the research are discussed. In the third part of the paper discussion of the research results are presented. Results of the analysis revealed that the differences in accounting quality across CEE companies exist and are significant. However, the specific factors, explaining such differences were not identified, as no consistent relation between them and accounting quality were found.
Šio darbo tikslas yra įvertinti apskaitos kokybės skirtumus tarp CRE (Centrinės ir Rytų Europos) įmonių ir nustatyti veiksnius, galinčius tuos skirtumus paaiškinti. Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje darbo dalyje analizuojami teoriniai apskaitos kokybės aspektai: pristatoma apskaitos kokybės samprata, svarba, taip pat apžvelgiami ankstesni susiję tyrimai, jų naudotos metodologijos ir vertinimo matai, ir pristatyti tų tyrimų rezultatai. Antroji magistro darbo dalis pristato empirinio tyrimo metodologiją. Šioje dalyje iškeliamos tyrimo hipotezės; pristatomi tyrimo metodai, imtis ir naudoti informacijos šaltiniai; diskutuojami tyrimo ribotumai. Trečia magistro darbo dalis yra skirta tyrimo rezultatų pristatymui ir diskusijai. Tyrimo rezultatai parodė, kad apskaitos kokybės skirtumai tarp CRE įmonių egzistuoja ir yra reikšmingi. Vis dėlto, atskiri veiksniai, galintys paaiškinti tuos skirtumus nebuvo nustatyti, kadangi joks pastovus ryšys tarp jų ir apskaitos kokybės nebuvo aptiktas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34772
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34772
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
gintare_butkeviciute_md.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 24, 2019

Download(s)

10
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.