Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34767
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Domarkaitė, Donata
Title: Akompaniatoriaus kaip kūrybos partnerio vertinimas
Other Title: Estimation of accompanist as a partner in creative process
Extent: 36 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Fortepijono katedra
Keywords: Akompaniatorius;Kūryba;Fortepijonas;Accompanist;Creative process;Piano
Abstract: Problema. Akompaniatoriaus kaip kūrybos partnerio vertinimo stoka. Objektas. Akompaniatoriaus kaip kūrybos partnerio vaidmens tęstinumas (išpildymas, įgyvendinimas). Tikslas. Pagrįsti ir atskleisti akompaniatorius kaip kūrybos partnerio vaidmens tęstinumo poreikį. Tyrimo klausimai. 1. Kas lemia akompaniatoriaus emocinį pasitenkinimą atliekamu darbu? 2. Kas sąlygotų akompaniatoriaus didesnį pasitenkinimą atliekamu darbu? 3. Kodėl reikia akompaniatoriaus pasitenkinimo darbe? Tyrimo uždaviniai. 1. Aptarti akompanimento ir akompaniatoriaus sampratas. 2. Išskleisti akompaniatoriaus darbo ypatumus. 3. Išsiaiskinti kas sukelia akompaniatorių emocinį pasitenkinimą darbe. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, interviu, tyrėjos refleksija Išvados. - Akompaniatoriaus darbo ypatumai: Darbas su skirtingomis amžiaus grupėmis, vaikais ir suaugusiais atlikėjais; Darbas su skirtingais instrumentais, jų grupėmis; Prisitaikymo gebėjimas prie skirtingų instrumentų; Visapusiškas išprūsimas, kalbų žinojimas ar mokėjimas, muzikos istorijos žinios, harmonijos pagrindai; Geras skaitymo iš lapo gebėjimas, transponavimo mokėjimas; Tikslus laiko ir darbų planavimas; Mažas kolektyvas, maža darbuotojų kaita; Besikeičiantys scenos partneriai. - Emocinis pasitenkinimas akompaniatoriaus darbe turi didelę reikšmę. Veiksniai sukeliantys emocinį pasitenkinimą akompaniatoriaus darbe: Geros darbo sąlygos, tvarkingi instrumentai, Vertinimas darbo vietoje, visapusiška pagarba ir vertinimas to ką darai, kodegų ir vadovų palaikymas, Pats darbo procesas, mokymasis, repetavimas su solistais ir kolektyvais, pasirodymai scenose, Dideli iššūkiai, sudarytos sąlygos tobulėjimui, besikeičiantis repertuaras, galimybė groti su patinkančiais žmonėmis, bei instrumentais, Geri scenos partneriai, su panašiu požiūriu, žiniomis, interpretaciniu laisvumu, Pasirodymai scenose, koncertai.
Problem. Lack of estimation of accompanist as a partner in creative process. The object. Fulfillment of accompanist role as a partner in creative process. The aim. Substantiate and reveal need of accompanist's as a partner in a creative process fulfillment. The main questions of thesis. 1. What determines emotional satisfaction of accompanist with his work? 2. What would cause greater emotional satisfaction of accompanist with his work? 3. Why emotional satisfaction of accompanist is needed in his work? The tasks of thesis. 1. To discuss concepts of an accompaniment and accompanist. 2. To reveal features of an accompanist work. 3. To find out what causes emotional satisfaction of accompanist at work. The main methods used in thesis. Scientific literature analysis, interviews, researcher’s reflection. Conclusion. - Features of an accompanist work: Working with different age groups, children and adult performers; Working with different instruments, groups of them; Ability to adapt to different instruments; Comprehensive sophistication, knowledge of languages and music history; Ability of fluent music reading and transposing; Exact time and wok planning; Small ensemble, rare change of working partners; Changing stage partners. - Emotional satisfaction of accompanist work has important meaning. Factors causing emotional satisfaction of accompanist work. Good working conditions, instruments in a good conditions. Estimation at workplace, full respect and estimation of your work, colleagues and leaders support, Working process, learning, rehearsing with soloists and ensembles, stage performances, Big challenges, conditions for improvement, variable repertoire, possibility to play with people and instruments you prefer, Professional stage partners sharing similar attitude, knowledge, and freedom of interpretation. Stage performances, concerts.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34767
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34767
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
donata_domarkaite_md.pdf865.06 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

72
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.