Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34756
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Vikšraitienė, Sandra
Title: Išsilavinimo nelygybės poveikis pajamų nelygybei Europos Sąjungos šalyse
Other Title: Education inequality effects on income inequality in European Union countries
Extent: 105 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Nelygybė;Išsilavinimo nelygybė;Pajamų nelygybė;Išsivysčiusi šalis;Europos Sąjunga;Inequality;Education inequality;Income inequality;Developed countries;European Union
Abstract: Pajamų nelygybė yra svarbi priemonė charakterizuojanti asmenius skirtumus visuomenėje, dažniausiai kartu įvertinama su išsilavinimu, sveikata, politika, būstu (Oppedisano, 2012). Retai pasitaikantis atvejis, tai Gini indekso matavimo būdas, taikyti jį išsilavinimo nelygybei. Pajamų nelygybei matuoti šiame darbe pasirinktas Gini indeksas. Kitaip tariant bus atliekamas vieno Gini indekso įtaka kitam Gini indeksui. Tyrimo tikslas - įvertinti išsilavinimo nelygybės poveikį pajamų nelygybei Europos Sąjungos šalyse. Pirmoje darbo dalyje yra įvardijama išsilavinimo nelygybės sąvoka, jos pasekmės ir priežastys, apibendrinamas jų tarpusavio sąryšis, priežastys, pasekmės, bei priklausomybės matavimo kryptys, pobūdis, svarbumas. Antroje darbo dalyje yra pristatomas tyrimo objektas ir įvertinimas tiriamos problemos atžvilgiu. Pirma, yra išanalizuojama pajamų nelygybę atspindinčių rodiklių kitimas Europos sąjungoje. Pateikiama išsilavinimo nelygybės Gini skaičiavimo metodika. Toliau apibendrinama pajamų nelygybės Gini ir išsilavinimo nelygybės Gini ekonometrinės analizės tyrimo metodika FE, RE, OLS, Dinaminis metodais. Pateikiamas rezultatų vertinimas, indentifikuojamos probleminės sritys, rekomendacijos ir išvados.
Income inequality is an important tool for characterizing the personal differences in society, usually evaluated together with education, health, housing policy (Oppedisano, 2012) . Uncommon projection, the income Gini measurement techniques, apply it to educational inequality. Income inequality measure selected Gini in this work. Research aim - to assess the impact of educational inequality in income inequality in the European Union countries. First of all, the concept of educational inequality, its causes and consequences. As well as the relationship with income inequality and their mutual research methods Second there is analyzed income inequality indicators reflecting changes in the European Union. Also, It contains educational inequality Gini calculation methodology. The following summarizes the income inequality and education inequality econometric analysis methodology using FE, RE, OLS, Dynamic methods. Last but not least It presents the results of the assessment, an identifiable problem areas, the recommendations and conclusions.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34756
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34756
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
sandra_viksraitiene_md.pdf2.77 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 23, 2019

Download(s)

8
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.