Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34754
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Pugovkina, Margarita
Title: Brexit įtaka tarptautinei prekybai: Lietuvos atvejis
Other Title: The impact of Brexit to international trade: case of Lithuania
Extent: 67 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Brexit;Tarptautiniai prekybiniai santykiai;Tarptautinės prekybos teorijos;Muitai;Eksporto lygis;Brexit;International traderelations;International trade theories;Duties;Export rate
Abstract: Tarptautinė prekyba laikoma sudėtingu socialinės ekonominės raidos reiškiniu, pasižyminčiu dinamiškumu, besikeičiančiais daugialypiais santykiais. Ekonominis išsivystymo lygis ir šalių gerovė skatinama vykdant tarptautinę prekybą tarp šalių, reguliuojant ją muitų tarifais. Saugant gamintojus ir vartotojus nuo nesąžiningos konkurencijos. Pastarųjų metų besikeičiančius santykius, po 2016 metais įvykusio referendumo, tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės gali apibūdinti anti-globalizacijos reiškiniu. Šio tiriamojo darbo esmė atskleisti muitų įtaką tarptautiniams prekybiniams santykiams po Brexit. Vertinant tarifų pokyčių įtaką eksporto lygiui. Pirmame skyriuje identifikuojamos pagrindinės prekybos teorijos, bei nustatomos ekonominės politikos priemonės veikiančios prekybą. Pateikiama kitų autorių scenarijų teorinė analizė ir įvardinami autorės numatomi prekybinių santykių scenarijai po Brexit. Antroje dalyje vertinamas Brexit poveikis Europos Sąjungos šalims narėms atskirai atsižvelgiant į poveikį pagrindiniams sektoriams. Identifikuojami pagrindiniai tarptautinę prekybą lemiantys veiksniai, bei sudaromas ekonometrinis tyrimo modelis eksporto lygiui įvertinti. Trečioje dalyje analizuojamas ES ir JK tarptautinių santykių perspektyvos. Naudojant sudarytą eksporto lygio prognozavimo modelį atlikta 4 scenarijų eksporto apimčių prognozė, fiksuojant skirtingus tarifų lygius. Atliekama eksporto lygio daugialypės regresijos modelio analizė ir prognozavimas remiantis Lietuvos statistiniai duomenimis laikotarpyje nuo 1999 iki 2016 metų. Tyrimo rezultatai parodė jog kuo aukštesni muitai bus nustatyti, tuo prekybos lygis bus mažesnis.
International trade are considered as the phenomenon of complex social economy development which is marked by dynamic relationships. Level of economic development and national prosperity promoted in international trade between countries, adjusting it to the customs tariffs, to protect producers and customers against unfair competition. Recent evolving relationship after the referendum made in 2016, between the European Union and the United Kingdom can be described as anti-globalization phenomenon. The main idea of this research is to reveal the essence of the customs influence international trade relations after Brexit. Assessing the impact of tariff changes in the level of exports. In the first chapter identified main trade theory and set down economic policy measures which affecting international trade. Presented other authors analysis of possible scenarios and identified possible relationship after Brexit. In the second part evaluating the impact of Brexit to each European Union country separately considering the impact to main sectors. Identified key determinants which affecting international trade and concluded econometric model to measure level of export. The third part analyzes the EU and UK international relations perspective. Carried level of exports of multiple regression model analysis and prediction based on statistical data of Lithuania in the period from 1999 to 2016. The results shows that as higher duties will be set, the lower rate of export will be.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34754
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34754
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
margarita_pugovkina_md.pdf967.66 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 19, 2019

Download(s)

4
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.