Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34751
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Juozėnaitė, Kristina
Title: Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių poveikio pramonei analizė bei vertinimas pasirinktose EBPO šalyse
Other Title: Analysis and evaluation of direct and indirect tax effects on industry in selected OECD countries
Extent: 90 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Mokesčiai;Tiesioginiai;Netiesioginiai;Pramonė;Gamyba;Taxes;Direct;Indirect;Industry;Manufacturing
Abstract: Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas – įvertinti tiesioginių ir netiesioginių mokesčių poveikį pramonei pasirinktose EBPO šalyse. Analizuojami pokyčiai gamybos sektoriuje 2000-2010 m., nagrinėjant keturis mokesčius, t. y. gyventojų pajamų, pelno, akcizo ir pridėtinės vertės. Pirmoje darbo dalyje analizuojama tiesioginių ir netiesioginių mokesčių bei pramonės teorija: vertinama mokesčių reikšmė nacionaliniams biudžetams, pramonės poveikis ekonomikai, priklausomybė tarp gamybos ir mokesčių grindžiama IS-LM modeliu; analizuojami ankstesni mokslininkų tyrimai, kurie leidžia daryti išvadą, kad mokesčiai turi reikšmingą poveikį šalies biudžetui, darbuotojų produktyvumui, įmonių konkurencingumui ir plėtrai, užsienio investicijų pritraukimui ir t. t. Teigtina, kad optimalios mokestinės sistemos sukūrimas užtikrina ilgalaikį šalies ekonominį augimą. Antroje baigiamojo darbo dalyje pristatoma tyrimo metodologija bei analizuojami pasirinktų mokesčių ir gamybos apimčių pokyčiai EBPO šalyje 2000-2010 m. Skirtingų mokesčių tarifai varijuoja priklausomai nuo šalyje susidariusios situacijos: teigtina, kad kriziniu laikotarpiu valdantieji linkę sumažinti tarifų dydžius. Vertinant gamybos sektorių tendencijos kitokios – pokyčiai labiau pastebimi, analizuojant ne pirmo būtinumo prekių gamybos apimtis; kasdienio naudojimo produktų gamyba išlieka gana stabili. Trečioje baigiamojo darbo dalyje atlikti ekonometriniai skaičiavimai, tiriantys priklausomybę tarp pasirinktų mokestinių naštų ir gamybos apimčių EBPO šalyse, įtraukiant kontroliuojančius kintamuosius. Daugeliu atveju kintamieji – statistiškai nereikšmingi, tačiau remiantis rezultatais teigtina, kad mokesčių tarifų pokyčiai labiau veikia ne pirmo būtinumo produktų gamybą; kasdien naudojamų prekių gamyba laikoma neelastinga. Be to, pabrėžtina, kad mokestinė našta, tenkanti prekėms ir paslaugoms – gamybai statistiškai reikšmingesnė nei gyventojų bei įmonių mokestinė našta.
The aim of this final work is to assess the impact of direct and indirect taxes on the industry in selected OECD countries. Changes in the manufacturing sector were analyzed during 2000-2010, examining four types of taxes: personal income, corporate income, excise and value added. The first part of the thesis deals with the theoretical analysis of direct and indirect taxes along with industry: appraised tax value for the national budgets, industry’s impact on the economy, dependence between the production and taxes is based on the IS-LM model; examined previous scientists’ researches, which imply that taxes have a significant impact on the national budget, employee productivity, business competitiveness and development, foreign investment attraction, and so on. It is claimed that the composition of optimal tax system ensures country’s long-term economic growth. In the second part of the thesis methodology of a research is presented. Additionally, analyzed changes of selected taxes and production volumes in OECD countries during 2000-2010 are shown. Different tax rates vary depending on the circumstances of a country: in the crisis period reigning tends to reduce tariff levels. Evaluating production we see different trends: changes are more evident in the analysis of not basic necessity commodities production volumes; production of daily use products remains relatively stable. In the third part of the thesis econometric calculations are presented, they are investigating the relationship between tax burden and production volume in selected OECD countries, including controlling variables. In most cases the variables – not statistically significant, but basing on the results it may be maintained that the tax rates change more affect not basic necessity commodities production; production of daily use products is considered to be inelastic. In addition, it should be noted that the tax burden on goods and services is more statistically significant for production than tax burden on citizens and business.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34751
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34751
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
kristina_juozenaite_md.pdf2.54 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 23, 2019

Download(s)

4
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.