Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34747
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Didvalis, Justinas
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Socialinių darbuotojų patirtis įgyvendinant X vaikų globos namų pertvarką
Other Title: Experience of social workers in reforming residential children home X
Extent: 81 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialiniai darbuotojai;Patirtis;Pertvarka;Social workers;Experience;Deinstitutionalization
Abstract: Vaikų globos namų pertvarkos ir deinstitucionalizacijos procesas yra ganėtinai naujas reiškinys Lietuvoje. Oficialiai plačiau apie tai pradėta kalbėti vos 2012 metais LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakyme Nr. A1-517 „Dėl neįgaliųjų vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“. Šiuo darbu siekiama atskleisti socialinių darbuotojų patirtį vienų vaikų globos namų pertvarkos procese. Tyrimo klausimas: kokia socialinių darbuotojų patirtis įgyvendinant X vaikų globos namų pertvarką? Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinių darbuotojų patirtį įgyvendinant X vaikų globos namų pertvarką. Baigiamojo darbo teorinėje dalyje nagrinėjamos dvi temos: pirmoji tema – deinstitucionalizacijos pradžia Lietuvoje ir Europoje, antroji tema – socialinių darbuotojų vaidmenys ir poreikiai vaikų globos sistemoje ir pertvarkos procese. Visos šios nagrinėjamos teorinės temos susijusios su socialinių darbuotojų patirtimi įgyvendinant X vaikų globos namų pertvarką. Baigiamajam darbui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimas. Rašant tyrimo analizę remtasi fenomenologine perspektyva, siekiant suprasti tyrinėjamą reiškinį, išanalizuoti, ką visi tyrimo dalyviai patyrė pertvarkos metu, ir suprasti, kaip visa tai išgyveno, kokias prasmes tam suteikė. Tyrimo duomenys buvo renkami ir fiksuojami pusiau struktūruoto interviu metodu ir dalyvaujančio stebėjimo metu. Empirinėje dalyje tyrimo dalyvių interviu duomenys papildomi dalyvaujančio stebėtojo komentarais, – tai leidžia aiškiau suprasti ir įvertinti socialinių darbuotojų patirtį pertvarkos proceso metu. Tyrimo rezultatai atskleista, kad daugelis socialinių darbuotojų vaikų globos namų pertvarkos procesą apibūdino kaip vieną iš sunkiausių viso gyvenimo etapų. Išvadose įvardyta dviprasmiška reakcija į žinią apie pertvarką. Dėl artėjančios pertvarkos, konkrečios informacijos ir planingumo trūkumo atsirado darbuotojų neigiamos emocijos ir sumišimo jausmas. Tyrimo dalyvių santykiai su administracija persikėlimo į butus procese buvo keblūs ir sudėtingi. Socialiniai darbuotojai patyrė institucinį smurtą: jautėsi išnaudojami, neišklausomi ir nugalinti. Santykiai su vaikais persikėlimo į butus procese išryškėjo, pastebėjus jaunuolių maištavimą vaikų globos namuose. Socialiniai darbuotojai pertvarkos procesą vertina kaip nuolatinį stresą, besitęsiančią nežinomybę, chaosą, iškilusias grėsmes darbuotojų psichinei ir fizinei sveikatai, nežinomybę dėl savo, kaip įstaigos darbuotojo, ateities ir nepasiteisinusių lūkesčių, nesibaigiančius konfliktus, nes jie priima šiuos sprendimus: išeiti iš darbo, keisti darbo sritį, prašyti ilgų atostogų.
The process of child care home reformation and deinstitutionalisation is quite a new phenomenon in Lithuania. Officially, this subject received greater attention only in 2012 in Order No A1-517 of the Minister for Social Security and Labour of the Republic of Lithuania of 16 November 2012 approving Strategic Guidelines for the deinstitutionalisation of child care homes for children deprived of parental care and social care homes for adults with disability. The aim of the thesis is to reveal the experience of social workers in the process of reformation of a child care home. Research question: what is the experience of social workers in reforming Child Care Home X? The aim of the thesis is to analyse the experience of social workers in reforming Child Care Home X. The theoretical part of the graduation thesis analyses two themes: 1. The beginning of deinstitutionalisation in Lithuania and in Europe; 2. The roles and needs of social workers in the child care system and in the process of reformation. All these theoretical themes at issue are generally relating to the experience of social workers in reforming Child Care Home X. Qualitative research was chosen for writing the graduation thesis. The research analysis was based on a phenomenological perspective seeking to understand the phenomenon researched and analyse the common experiences of all research participants during reformation and understand how they went through that and what meanings attached to that. Research data were collected and recorded by the method of semi-structured interview and during participant observation. In the empirical part, data from the interviews of the research participants are supplemented with comments from the participating observer, which ensures a wider and clearer view and understanding. The research results have shown that the majority of social workers described the process of reformation in the child care home as one of the most difficult stages in their life. The conclusions revealed an ambiguous reaction to the news of reformation. Oncoming reformation and the lack of specific information and plans have resulted in the workers’ negative emotions and embarrassment. In the process of movement to apartments, the relations of research participants with the administration staff were difficult and complicated. Social workers experienced institutional violence: they felt being exploited, not heard and disabled. In the process of movement to apartments relations with children became apparent through their rebellious behaviour at the child care home. Social workers evaluate the process of reformation as: continuous stress, ongoing uncertainty, chaos, threats to mental and physical health of workers, endless conflicts, uncertainty as regards their future employment at the institution, and adopt the following decisions: to abandon their work, change the field of work or apply for long-term leave.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34747
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34747
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justinas_didvalis_md.pdf938.63 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

446
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

102
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.