Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34736
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Kakauridze, Tamta
Title: Comparison of the companiesʼ adaptation possibilities with climate change
Other Title: Bendrovių prisitaikymo prie klimato kaitos galimybių palyginimas
Extent: 77 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Adaptation;Climate change;Developed countries;Developing countries;Comparison;Prisitaikymas;Klimato kaita;Išsivysčiusios šalys;Besivystančios šalys;Palyginimas
Abstract: Research paper, “Comparison of the Companies’ Adaptation Possibilities with Climate Change”, compares possibilities for the companies, in developed and developing countries, to adapt with climate change and more deeply, what is the role of the companies in the adaptation process. The aim of the introduced paper is to analyse, compare and evaluate companies‘ adaptation process to the climate changes in different countries and conclude if there are similar possibilities for the companies to adapt climate changes. As for the structure of the paper it consists of literature review. There is analysed academic publications and also is defined the problems and methods under other researches. The next is methodology part where are applied methods of synthesis, evaluation and comparison analysis. And for the end there is introduced results of the evaluation. Which shows that from the arisen hypothesis both are accepted and companies are involved in adaptation processes to the climate changes in developed countries than developing countries and governmental contribution is higher there as well.
Tiriamajame darbe „Bendrovių prisitaikymo prie klimato kaitos galimybių palyginimas“ lyginamos bendrovių išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse galimybės prisitaikyti prie klimato kaitos ir dar išsamiau jame analizuojamas šalių prisitaikymo procese vaidmuo. Pristatomo darbo tikslas yra išanalizuoti, palyginti ir įvertinti bendrovių prisitaikymo prie klimato kaitos procesą skirtingose šalyse ir padaryti išvadą, ar visos bendrovės turi panašias galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos. Kalbant apie darbo struktūrą, pirmiausiai pateikiama mokslinės literatūros apžvalga: analizuojami akademiniai leidiniai, taip pat apibūdinamos kitų mokslinių tyrimų problemos ir metodai. Toliau pateikiama metodologinė dalis, kurioje pristatomi taikomi metodų vertinimo ir palyginamosios analizės metodai. Rezultatai rodo, kad iškeltos hipotezės pasitvirtino ir bendrovės išsivysčiusiose šalyse aktyviau dalyvauja prisitaikymo prie klimato kaitos procesuose negu bendrovės besivystančiose šalyse ir vyriausybių įnašas į juos taip pat yra didesnis pirmuoju atveju.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34736
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34736
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
tamta_kakauridze_md.pdf1.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

22
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.