Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34728
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Kliukaitė, Laura
Title: Jaunų suaugusiųjų nuostatų į savižudybes sąsajos su D tipo asmenybės bruožais ir lėtiniu nuovargiu
Other Title: The relationship of young adults‘ attitudes towards suicide with type D personality traits and chronic fatigue
Extent: 64 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Nuostatos į savižudybes;D tipo asmenybės bruožai;Lėtinis nuovargis;Attitudes towards suicide;Type D personality traits;Chronic fatigue
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti jaunų suaugusiųjų nuostatų į savižudybes sąsajas su D tipo asmenybės bruožais ir lėtiniu nuovargiu. Tyrime dalyvavo 218 jaunų suaugusiųjų nuo 18 iki 30 metų. Tiriamuosius sudarė 176 (80,7 %) moterys ir 42 (19,3 %) vyrai. Tyrimas buvo vykdomas internetinėje aplinkoje, sukūrus internetinę apklausą. Nuostatoms į savižudybes nustatyti buvo naudojamas nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimynas (angl. Attitudes Towards Suicide (ATTS)), kurio autoriai yra E. Salander Renberg ir L. Jacobsson (1998). Tyrime buvo naudojami du klausimyno faktoriai – priimtinumas ir pasmerkimas. D tipo asmenybės ir ją sudarančių bruožų išreikštumui įvertinti buvo naudojamas DS14 klausimynas (angl. The Type D Scale-14 (DS14)), kurio autorius yra J. Denollet (2005). Klausimyną sudaro dvi skalės – neigiamas emocingumas ir socialinis uždarumas. Lėtiniam nuovargiui ir atskiriems jo komponentams įvertinti buvo naudojamas daugiamatis nuovargio inventorius (angl. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20)), kurio autoriai yra E. M. A. Smets ir kt. (1995). Klausimyną sudaro penkios skalės – bendras nuovargis, fizinis nuovargis, protinis nuovargis, sumažintas aktyvumas ir sumažinta motyvacija. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog tiek labiau išreikšti D tipo asmenybės bruožai, tiek labiau išreikštas lėtinis nuovargis siejasi su palankesnėmis jaunų suaugusių moterų nuostatomis į savižudybes. Taip pat buvo nustatyta, jog jaunų suaugusiųjų labiau išreikšti D tipo asmenybės bruožai siejasi su didesniu patiriamu lėtiniu nuovargiu. Rezultatai taip pat atskleidė, jog jaunų suaugusiųjų didesnis patiriamas lėtinis nuovargis nesisieja su palankesnėmis nuostatomis į savižudybes, skirtingose D tipo asmenybės bruožų išreikštumo grupėse. Tuo tarpu jaunų suaugusiųjų labiau išreikšti D tipo asmenybės bruožai siejasi su palankesnėmis nuostatomis į savižudybes, nepriklausomai nuo lėtinio nuovargio išreikštumo. Galiausiai, buvo nustatyta, jog jaunų suaugusiųjų palankesnes nuostatas į savižudybes paaiškina labiau išreikštas D tipo asmenybės bruožas – neigiamas emocingumas, didesnis patiriamas bendras nuovargis bei vyriška lytis.
The aim of the study was to reveal the relationship of young adults‘ attitudes towards suicide with type D personality traits and chronic fatigue. The study included 218 young adults from 18 to 30 years old. Research consisted of 176 (80,7 %) women and 42 (19,3 %) men. The study was carried out in the internet environment with online survey. Attitudes towards suicide was assessed with questionnaire on Attitudes Towards Suicide (ATTS) (Salander Renberg, Jacobsson, 1998). Two factors of questionnaire was used in the study – acceptability and condemnation. Type D personality and its traits was assessed with Type D Scale-14 (DS14) (Denollet, 2005). The questionnaire is composed of two scales – negative affectivity and social inhibition. Chronic fatigue and its components was assessed with Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) (Smets et al., 1995). The questionnaire is composed of five scales – general fatigue, physical fatigue, mental fatigue, reduced activity and reduced motivation. The results of the study showed that both more expressed type D personality traits and more expressed chronic fatigue are associated with more positive attitudes towards suicide among young women. It was also found that more expressed type D personality traits are associated with increased chronic fatigue among young adults. The results also showed that increased chronic fatigue are not associated with more positive young adults‘ attitudes towards suicide in different groups of the expression of type D personality traits. Meanwhile more expressed type D personality traits are associated with more positive young adults‘ attitudes towards suicide regardless of the expression of chronic fatigue. Finally, it was found that more positive attitudes towards suicide among young adults are explained by more expressed type D personality trait – negative affectivity, increased general fatigue and male gender.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34728
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34728
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
laura_kliukaite_md.pdf822.96 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

74
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.